Home > Dariuz sociaal domein > Loonwaarde > Advies Werkkamer loonwaardebepaling

Advies Werkkamer loonwaardebepaling

De Werkkamer heeft op 24 september jongstleden een tweetal documenten opgesteld waarin de minimumvereisten voor loonwaarde geconcretiseerd worden.

De hoofdlijnen van het advies:

  • De Werkkamer kiest voor gevalideerde methoden.
  • Blik Op Werk voert de validering uit. Het bouwt daarbij verder op de resultaten van AKC, UWV, Dariuz en DWI Amsterdam.
  • Loonwaarde doet alleen een uitspraak over het prestatieniveau van de medewerker.
  • De methode dient training en certificering van deskundigen te faciliteren. Hiervoor volgen richtlijnen.
  • De eerste meting loonwaarde vindt plaats op de werkplek. Dit is niet noodzakelijk bij herhaalmetingen.
  • Per arbeidsmarktregio wordt één methode gekozen voor loonwaarde. UWV volgt deze keuze voor loonwaardemetingen Wajong.

Hieronder kunt u de originele stukken van de Werkkamer downloaden. Daarnaast hebben wij Raymond Laenen (een van de kerngroepleden van het landelijke begrippenkader loonwaarde AKC) gevraagd kritisch te kijken naar het advies van de Werkkamer. Tenslotte hebben wij het advies van de Werkkamer verder ontleed en per onderwerp aangegeven hoe Dariuz Works Loonwaardemeting zich verhoudt tot het advies.