Home > Dariuz sociaal domein > Loonwaarde > AKC project Validering Loonwaarde

AKC project Validering Loonwaarde

Verschillende loonwaarde meetinstrumenten, waaronder Dariuz, zijn door het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) wetenschappelijk gevalideerd. Wat betekent dit en wat gaat de Werkkamer hiermee doen? Wat zijn de voordelen voor de toekomstige werkbedrijven? En wat betekent dit op arbeidsmarktregio niveau?

Wat betekent dit?

In de participatiewet wordt gesproken over het belang van een betrouwbare en objectieve vaststelling van iemands loonwaarde. Maar hoe bepaal je dit? Het valideringstraject van het AKC geeft hierop antwoord: Voor het eerst in Nederland is vastgesteld hoe goed bestaande loonwaarde methodieken in staat zijn om tot een betrouwbare vaststelling van iemands loonwaarde te komen. Door gebruik te maken van een eenduidig begrippenkader en een effectieve training blijkt dat de gevalideerde methodieken, waaronder Dariuz, in staat zijn om tot een betrouwbare en valide loonwaardebepaling  te komen. De validering van het AKC bouwt hiermee voort op de resultaten van de pilot Loondispensatie.

Wat gaat de Werkkamer hier mee doen?

De Werkkamer heeft de opdracht om invulling te geven aan de toekomstige werkbedrijven. Zij heeft de vorming van een eenduidig begrippenkader loonwaarde en de validatie van methoden op de voet gevolgd. Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad VNG, stelt bij het in ontvangst nemen van het rapport ‘Validatie Loonwaardevaststelling’ dat het lastig aan cliënten en werkgevers is uit te leggen dat in gelijke gevallen de uitkomst van de loonwaarde afhangt van de gebruikte methodiek. De Landelijke Cliëntenraad onderschrijft deze stelling. Hiermee wordt het belang van eenheid in begrippen en validatie van methoden onderstreept.  Dariuz werkt volgens het landelijk afgesproken begrippenkader en stelt de loonwaarde betrouwbaar vast. Het voldoet daarmee aan minimumvereisten die tot op heden door Ministerie en Werkkamer zijn geadviseerd.

Wat zijn de voordelen voor de toekomstige werkbedrijven? En wat betekent dit op arbeidsmarktregio niveau?

Bij bemiddeling naar werk met loonkostensubsidie of een garantiebaan wordt de hoogte van de subsidie bepaald door het vaststellen van de loonwaarde. Deze wordt jaarlijks herhaald. Er is voor gekozen om per arbeidsmarktregio te werken met één loonwaardemethodiek. De arbeidsmarktregio’s staan voor de uitdaging om balans te vinden tussen een efficiënte –kostenbesparende- loonwaardemethode en borging van kwaliteit. Een landelijk begrippenkader biedt houvast doordat het kaders stelt waaraan een loonwaardemeting moet voldoen. Tegelijkertijd biedt het de arbeidsmarktregio’s vrijheid om  de methode te kiezen die past bij regionale beleidskeuzes.

Waarom kiezen voor Dariuz Works Loonwaarde?

Dariuz meet betrouwbaar de loonwaarde volgens het landelijk gestelde begrippenkader, dat is de basis. Door vergaande automatisering koppelt het efficiëntie aan de borging van kwaliteit. Verder legt het bewust accent op de ontwikkeling van de medewerker en duurzaamheid van de plaatsing. Doordat het systeem vereiste en aanwezige competenties inzichtelijk maakt, geeft het advies waar coaching of aanpassing van de werkomgeving noodzakelijk is om zo regulier en duurzaam mogelijk te werken.

Download hier de Dariuz Works® Loonwaarde Factsheet