Proces naar ‘landelijke uniformering’

Status juli 2019

Staatssecretaris Van Ark heeft in november 2018 een werkgroep van Experts de opdracht gegeven om uiterlijk 1 april 2019 advies uit te brengen om te komen tot een keuze voor één Loonwaardesystematiek uit de bestaande gevalideerde systemen. Deze werkgroep heeft na intensief zorgvuldig onderzoek en overleg de staatssecretaris geadviseerd om niet te kiezen voor één systematiek, maar te komen tot een uniforme rekenmethodiek voor alle aanbieders. Om op die manier de doelstelling van de staatssecretaris – eenduidigheid in Loonwaarde-bepalingen – te bereiken en tegelijkertijd een level playing field te houden. De staatssecretaris heeft dit advies overgenomen.

Naar aanleiding hiervan heeft het ministerie van SZW het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) de opdracht gegeven om de uniformering concreet vorm te geven. Als projectleider is het AKC inmiddels een werkgroep gestart om uiterlijk 1 december 2019 de rekenmethode voor de bepaling van de Loonwaarde te uniformeren. De 6 gevalideerde Loonwaardemethodieken en het ministerie zijn in deze werkgroep vertegenwoordigd.

Dariuz

Dariuz ondersteunt één eenduidige rekenwijze en is hier actief bij betrokken. Voor Dariuz bestaat een Loonwaardemeting uit méér dan alleen de rekenmethode. In de visie van Dariuz moet een Loonwaarderapportage zich nadrukkelijk ook richten op de duurzaamheid van de plaatsing. Ons systeem biedt onderscheidende meerwaarde op onder andere de volgende punten:

  1. Een heldere verklaring van de arbeidsprestatie
  2. Een analyse van de kwaliteit van de match tussen werknemer en functie
  3. Een uitspraak over de duurzaamheid van de plaatsing
  4. Concrete adviezen om duurzaamheid en ontwikkeling te borgen. De focus ligt hierbij niet op onmogelijkheden, maar op mogelijkheden
  5. Een geautomatiseerd gespreksprotocol dat methodisch handelen ondersteunt en bevindingen verwerkt tijdens het onderzoek.

Deze vijf elementen stonden al centraal in de visie van Dariuz. De Dariuz methodiek wordt permanent doorontwikkeld in samenspraak met onafhankelijke deskundigen om te blijven verbeteren en het wetenschappelijke fundament van onze methodiek te borgen. Daartoe onderhouden wij intensieve inhoudelijke contacten en afstemming met marktpartijen als TNO en UWV.

De opleiding tot Loonwaarde-expert

Onze opleiding tot Loonwaarde-expert blijft ‘as-is’. De opleiding kenmerkt zich door inhoud te geven aan de vijf genoemde punten. Daarbij is aandacht voor de vorming van de kennis van de professional, maar ook voor de rol van toekomstig Loonwaarde-deskundige. Voorwaarde om ons systeem te gebruiken is onze certificering. Dat wijzigt niet, en ook onze jaarlijkse opfristraining blijft bestaan. Inhoudelijk sluit Dariuz aan bij de rekenwijze die de landelijke werkgroep onder leiding van het AKC vastlegt. Deze zal integraal onderdeel uitmaken van het opleidingstraject. Kortom: voor zowel bestaande certificeringen als nog te behalen certificeringen: de waarde ervan blijft, dat garanderen we.