Home > Nieuws

Nieuws

Mentorwijs Train-de-Trainer voorziet in grote behoefte bij werkbedrijven en werkgevers

Dariuz certificeert vijf trainers van regio Foodvalley voor Training Mentorwijs Train-de-Trainer

Lees meer

Training Mentorwijs met goed gevolg afgerond door leidinggevenden Rosa Novum

Onlangs zijn wederom 10 voorlieden van Rosa Novum met vlag en wimpel geslaagd voor de training Mentorwijs van Dariuz. Mentorwijs is een compacte training bedoeld voor voormannen en- vrouwen die ook leiding geven aan mensen met een arbeidsbeperking.

Lees meer

Dariuz is ISO 27001 gecertificeerd

Dariuz is ISO 27001 gecertificeerd voor haar gestandaardiseerd managementsysteem voor informatiebeveiliging, waarbij de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie is gewaarborgd.

Lees meer

Het kan wel!

Staatssecretaris Van Ark ziet af van loondispensatie in de Participatiewet. In de brief die zij op 7 september aan de Tweede Kamer heeft gestuurd stelt zij dat na onderzoek is gebleken dat loondispensatie in de Participatiewet niet de gewenste.....

Lees meer

Training Mentorwijs voor heel Nederland

Op 18 juni ondertekenden voorzitter van Werkzaak, Collin Stolwijk en directeur van Dariuz, Michael Eichelsheim, de overeenkomst. Mentorwijs is een compacte training voor leidinggevenden van kwetsbare medewerkers in organisaties en bedrijven.

Lees meer

What’s in it voor de klant en de klantmanager?

Waarom werken zij met een diagnose-instrument? Hoe draagt dat bij aan methodisch werken? Wat bereik je ermee, voor je klantmanagers en voor je klanten? En zijn er ideeën om meer uit een instrument te halen?

Lees meer

Nieuwe luis in de pels voor decentralisaties

Op verzoek van de Tweede Kamer komt er toch een onafhankelijke derde die de transformatie in het sociaal domein kritisch volgt. Deze ‘luis in de pels’ wordt daarmee de opvolger van de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD).

Lees meer

Bereikbaarheid gedurende de feestdagen

Gedurende de feestdagen is Dariuz beperkter bereikbaar.

Lees meer

Consulenten Laborijn gecertificeerd voor Dariuz Works

Op maandag 19 december vierde Laborijn dat een eerste groep consulenten gecertificeerd is voor Dariuz Works Wegwijzer en Assessment.

Lees meer

Inhaalslag in registreren bijstandsgerechtigden nodig

Gemeenten moeten een grote inhaalslag maken in het registreren van ‘hun’ werkzoekenden bij het UWV om te zorgen dat werkgevers hen kunnen vinden.

Lees meer

Overdracht re-integratietaak aan gemeenten Participatiewet per 1 januari 2017

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Met deze wet wil het kabinet mensen met een arbeidsbeperking makkelijker aan werk helpen. Hierbij zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de re-integratie van de eigen doelgroep.

Lees meer

NVvA adviseert IBO Werkgroep Arbeidsongeschiktheid

Vanuit het idee van de participatiesamenleving en met het oog op de toekomst is het gewenst dat iedereen meedoet op de arbeidsmarkt.

Lees meer

Dariuz Works Loonwaarde opnieuw succesvol gevalideerd!

Met gepaste trots kunnen we u melden dat Blik op Werk Dariuz opnieuw succesvol heeft gevalideerd voor haar Loonwaarde meetinstrument.

Lees meer

Arbeidsdeskundigen nemen initiatief voor maatschappelijk project ‘Duurzaam Werk(t)’

Vijf jaar mensen met arbeidsbeperking plaatsen - en daarvan leren!

Lees meer

Hard oordeel over voortgang decentralisaties

De voortgang van de decentralisaties verloopt aan alle kanten moeizaam. De Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) pleit om die reden voor een landelijk, meerjarig programma om de lokale verzorgingsstaat verder vorm te geven.

Lees meer

Maximaal 25 gemeenten mogen experimenteren met bijstand

Een groep van maximaal 25 gemeenten mag van het kabinet experimenteren met de regels in de bijstand. Dat heeft de ministerraad vandaag besloten.

Lees meer

Klijnsma wil brede toegang schuldhulpverlening

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken) bereidt een mogelijke aanscherping van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor om te zorgen dat schuldhulp voor iedereen toegankelijk blijft.

Lees meer

Gemeenten verplicht om beschut werk te bieden

Gemeenten worden vanaf 1 januari volgend jaar verplicht om mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen werken een geschikte werkplek aan te bieden.

Lees meer

'Juichstemming over garantiebanen onterecht'

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) maakt de werkelijkheid mooier dan ze is. 21 duizend nieuwe garantiebanen zou het gestelde doel ruim voorbijstreven, maar toch zijn minder mensen met een beperking in dienst bij de overheid.

Lees meer

Verzamelbrief aan gemeenten over Participatiewet

In deze verzamelbrief informeert de staatssecretaris de gemeenten over diverse aspecten betreffende de Participatiewet, waaronder de Wet Banenafspraak en de Wet en de Vangnetuitkering 2015 en 2016.

Lees meer

Inspectie SZW: Beschut werk komt zeer moeizaam van de grond

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het regelen van beschut werk. De Inspectie SZW heeft een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de inrichting van beschut werk.

Lees meer

Regionale trendrapportage banenafspraak - vierde kwartaal 2015

Gemeenten en werkgevers hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau.

Lees meer

Werkgevers zorgen voor 21.000 banen voor mensen met een beperking

Bij werkgevers in de markt- en overheidssector zijn sinds 1 januari 2013 21.057 banen ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking.

Lees meer

Forfaitaire loonkostensubsidie (50%) en loonkostensubsidie voor werkende schoolverlaters nu mogelijk

Op 5 juli 2016 is de wetgeving aangeboden aan de Tweede Kamer die twee maatregelen mogelijk maakt in de vereenvoudiging van de Participatiewet.

Lees meer

Garantiebanen beginnen bij besef managers

Waarom lukt het sommige provincies wel en andere niet om het beoogd aantal garantiebanen voor de baanafspraak te halen?

Lees meer

Provincies goed bezig met garantiebanen

Daar waar gemeenten nog achter lopen, is het de provincies vorig jaar wel gelukt te voldoen aan het aantal garantiebanen voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees meer

Tilburg verkiest 'onbeschut' voor kwetsbare werknemers

Gemeenten moeten van staatssecretaris Klijnsma verplicht aan de slag met beschut werken. Tilburg doet het liever anders.

Lees meer

Aanbieden beschut werk aan mensen met beperking straks wettelijk verplicht

Gemeenten zijn tot nu toe zeer terughoudend als het gaat om het aanbieden van beschut werk aan mensen die vanwege hun arbeidsbeperking niet in staat zijn om te functioneren in een reguliere werkomgeving.

Lees meer

Financiële onzekerheid gemeenten over sociaal domein

Eventuele overschotten op de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet reserveren gemeenten zo veel mogelijk voor het sociaal domein.

Lees meer

Pleidooi om regels Participatiewet te versoepelen

De Participatiewet moet worden aangepast om meer mensen met een beperking kans te laten maken op een baan.

Lees meer

SER zeer bezorgd over beschut werk

De SER maakt zich grote zorgen over de huidige ontwikkelingen rondom beschut werk en verzoekt de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maatregelen te nemen.

Lees meer

Experimenteren met de bijstand weer stap dichterbij

Gemeenten die willen experimenteren met de regels rondom de bijstand, zijn weer een stapje dichterbij hun doel. Of eigenlijk twee.

Lees meer

Artikel 'Presteren, duurzaamheid en een laag verzuim gaan samen'

Juist op het moment dat werknemer en leidinggevende samen aan zet zijn om te onderzoeken wat er aan de hand is, treden er mechanismen in werking die hen van het werkelijke probleem afleiden en trechteren naar ziekte.

Lees meer

‘Participatiewet leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt tussen mensen met een handicap’

Alleen gehandicapten die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, zijn in het doelgroepregister opgenomen en dat leidt tot oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt tussen mensen met een handicap.

Lees meer

166 miljoen voor terugdringen werkloosheid

Het kabinet stelt 166 miljoen euro beschikbaar voor plannen die de jeugdwerkloosheid moeten terugdringen en meer werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees meer

Klijnsma informeert Tweede Kamer over arbeidsondersteuning kwetsbare jongeren

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft de Tweede Kamer op 29 april 2016 geïnformeerd over verschillende onderwerpen met betrekking tot de Participatiewet.

Lees meer

Artikel 'Liever een Wajongere'

De Participatiewet moest helderheid scheppen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Geen verschillen in loonkostensubsidies tussen bijstand, Wajong of Sociale werkvoorziening.

Lees meer

Samenwerking essentieel voor toeleiding kwetsbare jongeren naar werk

Sinds 2015 is het aan de gemeenten om jongeren uit speciaal en praktijkonderwijs naar werk te begeleiden. Sommige gemeenten zijn daar succesvol in.

Lees meer

Publicatie Sociaal Bestek: Ronde Tafel gesprek banenafspraak - wat werkt wel en wat niet?

Nu de Participatiewet ruim een jaar draait, is het tijd voor een voorlopige balans. Dariuz organiseerde daarom een rondetafelgesprek met betrokken partijen uit Haaglanden en Zuid-Holland Centraal over wat wel en wat niet werkt.

Lees meer

Artikel Marlijn Migchels: 'Bijstand en werk in 2016: De WWB doelgroep in cijfers'

Bestandsanalyse laat zien: bijstandsgerechtigden kunnen en willen vaak werken.

Lees meer

Geen beschut werk, wel aan het werk

Tilburg doet niet aan ‘beschut werk’ voor de allerzwaksten op de arbeidsmarkt. Het is oneerlijk, duur en bovendien onwenselijk, vindt de wethouder. Maar dat betekent niet dat deze mensen in Tilburg achter de geraniums zitten.

Lees meer

Meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag in 2015

Door het voorzichtig economisch herstel kwamen meer mensen met een WW-uitkering aan het werk, ruim 257.000. Ook werden meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk geholpen, 13.300 waaronder 8.400 Wajongers.

Lees meer

Geen extra geld voor bijzondere bijstand

Gemeenten hoeven voorlopig niet te rekenen op extra rijksgeld om de teruglopende budgetten voor bijzondere bijstand te compenseren. Dat valt op te maken uit de antwoorden van staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) op vragen van de SP.

Lees meer

‘Niet-willers’ willen best werken

De tegenprestatie voor mensen met een uitkering is in Veghel geen straf. ‘De rechtse uitleg is: je moet iets terugdoen. De linkse: we gunnen je het mee te doen.’ Hoe pakt de nieuwe uitkeringswet in de praktijk uit?

Lees meer

AWVN bundelt 'lessons learned' rond Banenafspraak

Het programma "Werkgevers gaan inclusief" van de AWVN is opgezet om de Banenafspraak tot een succes te maken.

Lees meer

Centraal Planbureau: meer bijstandsuitkeringen in 2016

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat gemeenten dit jaar 415.000 bijstandsuitkeringen moeten verstrekken. 390.000 WWB-uitkeringen en 25.000 IOAZ- en IOAW-uitkeringen.

Lees meer

Verdeling banenafspraak per overheidssector

Minister Plasterk van BZK heeft sectorwerkgevers in de overheid geïnformeerd over de doelgroepen van de banenafspraak en de aangepaste telwijze van het aantal banen in verband met het overgangsjaar 2014.

Lees meer

Doorstroom van WW naar bijstand vooral een grootstedelijk probleem

Laagopgeleiden, alleenstaanden en 55-plussers hebben de grootste kans om vanuit de WW door te stromen naar de bijstand. Dit geldt ook voor WW’ers die wonen in wijken met een lage sociaaleconomische status.

Lees meer

Oppositie bezorgd over garantiebanen en beschut werk

Oppositiepartijen GroenLinks, ChristenUnie, SP en CDA maken zich zorgen over de uitvoering van de Participatiewet.

Lees meer

Beschut werk mogelijk per 2017 verplicht

Het geduld van staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) is bijna op. Als gemeenten niet snel werk maken van het inrichten van beschut werk voor de allerzwaksten op de arbeidsmark, gaat ze het verplicht stellen. En wel per 1 januari volgend jaar.

Lees meer

Het lukt nog niet om tot één sociaal domein te komen

Het lukt nog niet om tot één sociaal domein te komen. Dat concludeert de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) in haar vierde rapportage die aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is overhandigd.

Lees meer

Uitgaven bijzondere bijstand veel hoger dan rijksbudget

Gemeenten geven al jaren veel meer uit aan bijzondere bijstand en minimabeleid dan dat zij daarvoor ontvangen van het Rijk. Dat blijkt uit de Divosa-monitor factsheet over de financiën bijzondere bijstand.

Lees meer

Gemeenten leggen half miljard toe op bijzondere bijstand

Gemeenten geven sinds 2005 anderhalf tot twee keer zo veel uit aan bijzondere bijstand en minimabeleid dan het budget dat zij daarvoor van het Rijk ontvangen.

Lees meer

"Zonder netwerk gooi je de leerling over de schutting in de hoop dat hij wordt opgepakt."

De arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren krijgt overal in Nederland opnieuw vorm. Nu UWV moet terugtreden, zoeken gemeenten naar nieuwe vormen van samenwerking met onderwijs- en zorginstellingen.

Lees meer

Sw-bedrijf en sociale onderneming steeds vaker samen

Sociale werkbedrijven werken steeds vaker samen met sociale ondernemingen. Ruim de helft van de sw-bedrijven deelt taken met deze vaak nieuwe, idealistische organisaties, die in hun manier van werken rekening houden met mensen met een beperking.

Lees meer

Document Banenafspraak / Quotumheffing bijgewerkt

De Wet Banenafspraak en Quotumheffing regelt een aantal belangrijke zaken die nodig zijn om de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord goed uit te voeren, zoals de doelgroep en het doelgroepregister, en om te monitoren....

Lees meer

Duizend Wajongers aan de slag bij Albert Heijn

Albert Heijn heeft steeds meer Wajongers in dienst. De marktleider bereikte 8 februari 2016 zelfs een mijlpaal met de duizendste medewerker en wil dit aantal verdubbelen voor het einde van 2016.

Lees meer

Regionale trendrapportage banenafspraak over derde kwartaal 2015

Eind september 2015 staan er 347.673 mensen met een geldige grondslag in het doelgroepregister. Dat is een toename van 34.005 personen ten opzichte van de nulmeting eind december 2012.

Lees meer

Actief bijstandsbeleid loont

Gemeenten die weinig energie steken in een bijstandsbeleid, krijgen vroeg of laat te maken met een stijgend aantal bijstanders.

Lees meer

Onorthodoxe maatregelen nodig voor 'granieten bestand'

Er zijn onorthodoxe maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat mensen die langdurig in de bijstand zitten weer aan het werk gaan.

Lees meer

Bijstand voor velen eindstation - één op tien krijgt al 15 jaar uitkering

Eén op de tien mensen in de bijstand is langer dan vijftien jaar afhankelijk van die uitkering. Vooral ouderen (45-plus) en laagopgeleiden zitten lang in de bijstand.

Lees meer

Duizend extra banen voor jongeren bij gemeenten

Er komen bij de gemeenten duizend extra banen voor jongeren bij. Ook stellen gemeenten 730 banen beschikbaar voor mensen met een arbeidsbeperking.

Lees meer

Plasterk vraagt inzet voor realisatie Wet banenafspraak

Minister Plasterk roept alle overheidswerkgevers op de reeds ingezette inspanningen om tot realisatie van de Wet banenafspraak te komen door te zetten.

Lees meer

CBS: Meer huishoudens sterk afhankelijk van uitkering

Het aantal huishoudens dat in hoge mate op een uitkering steunt, is tussen 2008 en 2014 gestegen.

Lees meer

Sectorplan biedt baankansen voor 800 werkzoekenden in grensstreek

800 mensen in de grensstreek met België en Duitsland zullen vanaf februari worden begeleid naar werk over de grens.

Lees meer

CNV Overheid: laat arbeidsbeperkten niet thuiszitten

Gemeenten moeten mensen met een arbeidsbeperking beter begeleiden, zodat ze na het verliezen van hun baan niet thuis komen te zitten. Daarvoor is de kennis van sociale werkbedrijven hard nodig.

Lees meer

Echte baan voor 62% deelnemers ‘Ervaarjebaan’

Het project Ervaarjebaan dat in de Achterhoek jongeren een zetje moet geven als hun eerste stappen op de arbeidsmarkt maken, heeft vorig jaar veel jongeren aan een baan geholpen.

Lees meer

CBS: Kans op langdurige armoede grootst tussen 55 en 65 jaar

Personen tussen de 55 en 65 jaar lopen het hoogste risico om langdurig in armoede te moeten leven. In die groep wordt een steeds groter deel door arbeidsongeschiktheid en werkloosheid afhankelijk van een uitkering.

Lees meer

Te weinig werkplekken voor arbeidsgehandicapten gerealiseerd

De overheid realiseert te weinig werkplekken voor arbeidsgehandicapten. We roeien tegen macrotrends in, aldus banenambassadeur Hans Spigt.

Lees meer

Best Practice: Gemeente Westland en Dariuz Works Wegwijzer

Gemeente Westland brengt met Dariuz Works Wegwijzer arbeidspotentieel van uitkeringsgerechtigden in beeld.

Lees meer

Online marktplaats voor arbeidsgehandicapten

Vandaag wordt een online platform gelanceerd waar bedrijven sociaal ondernemers kunnen vinden, die mensen met een fikse afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen.

Lees meer

Brochure: Mensen met een beperking aan de slag helpen

Deze brochure geeft praktische informatie aan werkgevers over het in dienst nemen van mensen met een beperking. Denk aan stroomschema's, instrumenten en nuttige tips.

Lees meer

Eerste ervaringsonderzoeken participatiewet

Staatssecretaris Klijnsma heeft drie ervaringsonderzoeken over de Participatiewet aangeboden aan de Tweede Kamer. Een daarvan betreft een onderzoek onder werkgevers door Berenschot.

Lees meer

Provincies lossen belofte garantiebanen in

De provincies hebben afgelopen jaar in totaal 49 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking gecreëerd.

Lees meer

Werkgevers en werkzoekende jongeren kunnen elkaar moeilijk vinden

De mismatch bij jongeren op de arbeidsmarkt is hoog, in veel gevallen sluiten vraag en aanbod niet op elkaar aan. In heel Nederland zijn bijna drie keer zoveel vacatures als actieve kandidaten.

Lees meer

Klijnsma waarschuwt voor fouten in gemeentelijke statistiek

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) benadrukt in haar ‘verzamelbrief’ van eind 2015 aan gemeenten dat een kwalitatief goede statistische huishouding van groot belang is nu deze worden gebruikt voor de verdeling van budgetten.

Lees meer

Fijne kerstdagen gewenst en een gelukkig 2016!

Het Dariuz team wenst al haar relaties een mooie kerst toe en een gezond, gelukkig en sprankelend 2016!

Lees meer

CBS: Met re-integratievoorziening meer kans op werk

Van degenen die op 1 januari 2014 een algemene bijstandsuitkering (WWB) ontvingen, ging 14 procent binnen een jaar aan de slag als werknemer.

Lees meer

Beschut werk: veel beleid, weinig concrete invulling

Beschut werk is één van de instrumenten die een gemeente kan inzetten om mensen te activeren.

Lees meer

Experimenten haaks op nieuwe Participatiewet

Steeds meer gemeenten willen experimenteren met soepeler regels voor bijstandsgerechtigden. Dat zou effectiever zijn om hen weer aan het werk te krijgen.

Lees meer

Gemeenten aarzelen over detacheren

Veel gemeenten aarzelen nog of ze door het inzetten van detacheringen mensen met een arbeidshandicap aan het werk gaan helpen.

Lees meer

Wet Aanpak Schijnconstructies: verbod op inhoudingen WML uitgesteld tot 1 juli 2016

Het verbod op inhoudingen en verrekeningen met het wettelijk minimumloon wordt uitgesteld tot 1 juli 2016, zo stelt Minister Asscher in de kamerbrief van 30 november 2015.

Lees meer

Vergoeding van werkgeverslasten bij loonkostensubsidie blijft gelijk

Bij de toepassing van loonkostensubsidie op grond van artikel 10d van de Participatiewet ontvangt de werkgever ook een vergoeding van werkgeverslasten.

Lees meer

Veel vacatures, geen gehandicapten

Bedrijven moeten mensen met een handicap in dienst nemen en willen dat ook, maar op de kaartenbak zit een ‘hangslot’.

Lees meer

Klijnsma informeert Tweede Kamer met regionale trendrapportage banenafspraak

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft 27 november 2015 per brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de regionale trendrapportage banenafspraak.

Lees meer

Criteria doelgroepenregister niet versoepeld

De criteria die UWV hanteert om te bepalen of iemand met een arbeidshandicap al dan niet in het doelgroepenregister wordt opgenomen, veranderen voorlopig niet.

Lees meer

Aanpassing van regels versoepelt uitvoering Participatiewet

De uitvoering van de Participatiewet wordt op onderdelen aangepast. Hierover heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overeenstemming bereikt met de VNG, sociale partners en UWV.

Lees meer

De kracht van Walcheren voor kwetsbare jongeren

Werkleerbedrijf Orionis Walcheren, zorg- en ondersteuningssloket Porthos en de VSO- en Pro-scholen op Walcheren hebben elkaar gevonden in een innige samenwerking.

Lees meer

'Slechts 1 procent aanmeldingen in doelgroepenregister'

Van de 100 mensen die de afgelopen tijd in Noordoost Brabant bij het UWV zijn aangemeld voor het doelgroepenregister, is slechts één persoon ook daadwerkelijk in dat register opgenomen.

Lees meer

Meer mensen langdurig werkloos of ontmoedigd

Steeds meer mensen waren de afgelopen jaren langer dan een jaar werkloos.

Lees meer

Tussenstand: 150.000 mensen geholpen door sectorplannen

Al bijna 150.000 mensen zijn door de sectorplannen geholpen. Zo schoolden werknemers zich om aan het werk te kunnen blijven, werden ze ondersteund zodat zij langer gezond kunnen blijven werken en werden werknemers begeleid naar ander werk.

Lees meer

Steeds meer arbeidsgehandicapten bij gewone werkgevers

Het aantal mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening dat buiten een Sw-bedrijf in het bedrijfsleven werkt is de laatste tien jaar verdubbeld.

Lees meer

Meer persoonlijke begeleiding voor werklozen die moeilijk aan de slag komen

Het kabinet gaat werklozen meer persoonlijke begeleiding aanbieden om aan het werk te komen.

Lees meer

TNO-publicatie: 'Van de bank aan de bak'

Hoe krijgen we het voor elkaar om mensen die moeilijk aan een baan komen - met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals dat heet - ook daadwerkelijk duurzaam te laten participeren?

Lees meer

Blog: Win-win situatie

Enkele maanden terug schreef ik over de noodzakelijke aansluiting en overdracht van (gegevens van) leerlingen die uitstromen vanuit het Praktijkonderwijs (PrO) en Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO)....

Lees meer

Ruim 300 duizend mensen vonden werk in tweede kwartaal

In het tweede kwartaal van 2015 hebben ruim 300 duizend personen werk gevonden die het kwartaal daarvoor nog geen werk hadden. Ruim de helft van hen was toen niet actief op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld wegens het volgen van een opleiding.

Lees meer

Nieuw Financieel Dashbord optimaliseert uitvoering Participatiewet

De Programmaraad stelt een hulpmiddel beschikbaar die de financiële consequenties van beleidskeuzes vooraf inzichtelijk maakt.

Lees meer

Overheid maakt banenafspraak niet waar

Banenambassadeur overheid en onderwijs Hans Spigt zou de beslissing over het al of niet invoeren van een verplicht quotum in het kader van de banenafspraak liefst een jaar uitstellen.

Lees meer

Actie bij sociale werkplaatsen Brabant

Honderden medewerkers van sociale werkplaatsen in Brabant voeren donderdag actie voor loonsverhoging.

Lees meer

Sectorplan SW voor uitvoering Participatiewet goedgekeurd

Het ministerie van SZW is akkoord met het ingediende sectorplan voor de SW.

Lees meer

Van speciaal onderwijs direct in doelgroepregister

Kinderen die van het speciaal onderwijs komen, hoeven niet meer door het UWV gekeurd te worden om in het doelgroepregister voor de garantiebanen opgenomen te worden.

Lees meer

Niet aan het loket, maar aan het werk

Een compleet nieuwe doelgroep die nog niet uitkeringsgerechtigd is, maar wel helemaal onder de Participatiewet valt: hoe ga je daar als gemeente mee om?

Lees meer

Gemeente Rotterdam in 'De Tegenprestatie' op NPO2

Er wordt van burgers steeds meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid gevraagd. Een bijstandsuitkering is niet zomaar een recht, maar een voorziening waarvoor je iets terug moet doen.

Lees meer

ESF: 22 miljoen voor duurzame inzetbaarheid

Er komt € 22 miljoen beschikbaar vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor het thema Duurzame Inzetbaarheid.

Lees meer

Gemeenten willen minder regels rondom banenplan

De grote gemeenten in Nederland zijn miljoenen euro's kwijt aan bureaucratische rompslomp, waardoor ze er amper in slagen bijstandsgerechtigden en Wajongers aan het werk te krijgen.

Lees meer

CBS: Daling werkloosheid stokt

De daling van het aantal werklozen die begin dit jaar werd ingezet is in de afgelopen drie maanden gestokt.

Lees meer

CBS: In Zoetermeer 1 op de 8 vanuit bijstand aan het werk

In Zoetermeer ging bijna 13 procent van de bijstandsontvangers in 2014 aan het werk. Het gaat om degenen die eind 2013 een bijstandsuitkering kregen en in 2014 een baan vonden.

Lees meer

Gemeenten vragen extra aandacht voor bestrijding van armoede

Zaterdag 17 oktober is door de VN uitgeroepen tot Wereldarmoededag. Gemeenten werken natuurlijk het hele jaar aan de bestrijding van armoede.

Lees meer

Big Data-experiment afgeremd door voorzichtige gemeenten

Data en data-koppeling bieden gemeenten kansen om antwoorden te vinden op cruciale vragen vanuit het sociale domein. Deze worden echter alleen benut als gemeenten hun data afstaan aan knappe koppen, om ermee te experimenteren.

Lees meer

Brede aanpak maakt beschut werk interessant

Dat het inrichten van beschutte werkplaatsen nog niet zo soepel gaat, moge duidelijk zijn. 80 procent van de gemeenten weten niet precies wat ze met ermee aan moeten, wachten af en doen voorlopig nog weinig.

Lees meer

Bijstandbudget: 23 miljoen extra voor 2016

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de voorlopige bijstandsbudgetten voor 2016 bekendgemaakt. Gemeenten krijgen er in totaal 23 miljoen bij ten opzichte van 2015.

Lees meer

Kamer neemt motie over beschut werk aan

Het kabinet gaat afspraken maken met de VNG, sociale partners, UWV en branchevereniging voor de Sociale Werkvoorziening Cedris over het inrichten van beschutte werkplaatsen waarbij het gaat om 'echte' banen.

Lees meer

CBS: Niet-onderwijsvolgende jongeren minder vaak werkloos

In het tweede kwartaal van 2015 waren er minder werkloze jongeren die geen onderwijs volgen dan een jaar eerder. De werkloosheid onder deze jongeren (van 15 tot 27 jaar) was 8,2 procent tegen 9,9 procent een jaar eerder.

Lees meer

Haags Sociaal Akkoord moet voor extra werk zorgen

Duizenden werkloze jongeren in Den Haag krijgen een plek om stage te lopen of werkervaring op te doen. Daarnaast moeten honderden werklozen aan een betaalde baan worden geholpen.

Lees meer

Kijk meer naar gedrag bij schuld

In de preventie en aanpak van schuldenproblematiek is te weinig aandacht voor de oorzaken van de problemen en het gedrag van mensen.

Lees meer

Asscher: 14 miljoen voor werkzoekende jongeren

Het kabinet, UWV en gemeenten starten met een nieuwe aanpak door samen met werkgevers 23 duizend jongeren binnen twee jaar vanuit een uitkering aan de slag te krijgen.

Lees meer

Column Alfred Wagenaar: 'Vluchtelingen: cijfers zijn mensen!'

Iedere dag wordt het nieuws gedomineerd door de toestroom van vluchtelingen naar Europa. Meestal in negatieve termen, zoals vluchtelingen- “probleem”, “crisis” of zelfs “tsunami”.

Lees meer

Klijnsma dreigt gemeenten: beschut werk beter aanpakken

Als gemeenten geen werk maken van het creëren van 30 duizend beschut werkplekken, gaat staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) in de wet opnemen dat ze dit moeten doen.

Lees meer

Blog: Data analyse: de verborgen schat

Lees hier de nieuwste blog van Hanneke Heldens over het belang van data analyse voor uw organisatie.

Lees meer

Succesvolle bijstandbestrijders

Dat het aantal mensen in de bijstand de laatste jaren flink is gestegen, weten we wel. Maar er zijn ook gemeenten die tegen de stroom in, heel goed gescoord hebben op het terugbrengen van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Lees meer

"Preventie en aanpak schulden schieten ernstig tekort"

Er is maatwerk nodig en ondersteuning voor de schuldenaar bij schuldhulpverlening. Als dat er niet is, maakt dat dat mensen slechter financieel gedrag gaan vertonen.

Lees meer

Bezuinigingen te snel en te veel

Niet alleen inwoners en ambtenaren, maar ook wethouders hebben moeite met (nieuwe) bezuinigingen op onder meer zorg en jeugd. De grenzen zijn bereikt.

Lees meer

Meer geld voor uitvoering decentralisaties nodig

Gemeenten die verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen moeten daarvoor meer geld van het rijk krijgen. Gemeentekoepel VNG vindt dat desnoods het macrobudget moet worden verhoogd.

Lees meer

Kabinet: 100 miljoen naar werk voor allerzwaksten

De komende vijf jaar krijgen gemeenten in totaal 100 miljoen euro extra waarmee ze werkplekken moeten realiseren voor de allerzwaksten. In totaal moeten er 30.000 'beschutte' werkplekken komen, veelal voor mensen met een beperking.

Lees meer

CBS: Aantal bijstandsuitkeringen neemt toe, maar minder snel

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in de eerste twee kwartalen van 2015 toegenomen.

Lees meer

Deel gemeenten verliest re-integratiebudget voor klassieke WWB’ers

Vanaf 2018 ontvangt bijna 12% van de gemeenten geen budget meer voor de re-integratie van ‘klassieke WWB’ers’.

Lees meer

Antwoorden op vragen Wsw'ers over Participatiewet

Het ministerie van SZW heeft in samenwerking met de Landelijke Cliëntenraad en Cedris een hand-out gepubliceerd met antwoorden op de meest gestelde vragen van mensen die bij een sociale werkvoorziening werken.

Lees meer

CBS: Kortdurige werkloosheid daalt verder

In het tweede kwartaal zaten 322 duizend werklozen korter dan een jaar zonder werk. Dat zijn er 81 duizend minder dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Lees meer

Decentralisaties kosten weinig gemeenten de kop

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zegt geen gemeenten te kennen die vanwege de decentralisatie van taken op het gebied van jeugd, werk en zorg in financiële problemen zijn gekomen.

Lees meer

Aanzienlijk minder WSW-indicaties

Gemeenten en UWV hebben in 2014 in totaal 23.236 WSW-indicaties uitgevoerd.

Lees meer

Blog Marlijn Migchels: Zomeroverdenkingen

"De scholen sluiten langzaamaan hun deuren voor de welverdiende zomervakantie. En ook ik ben mijn werkzaamheden aan het afronden richting mijn vakantie."

Lees meer

'Kwetsbare jongeren minder in beeld als gevolg van lastige keuzes'

Jasmijn Lee Sack Fong, voorzitter van de Beroepsvereniging voor Klantmanagers, erkent dat kwetsbare jongeren buiten beeld van gemeenten kunnen raken.

Lees meer

ESF: 20 miljoen voor duurzame inzetbaarheid

Er komt ruim 20 miljoen euro extra beschikbaar voor ‘duurzame inzetbaarheid’ om meer mensen langer en productief aan het werk te houden.

Lees meer

CBS: Ruim 100 duizend werkenden meer dan jaar geleden

In de afgelopen 12 maanden is het aantal personen met betaald werk met 109 duizend toegenomen. Er zijn vooral meer vrouwen aan het werk gegaan.

Lees meer

PAUW brengt voor De Ronde Venen afstand tot de arbeidsmarkt in kaart

PAUW Bedrijven heeft in een periode van 6 weken in opdracht van de gemeente de Ronde Venen van ruim 500 uitkeringsgerechtigden de mogelijkheden, vaardigheden en afstand tot de arbeidsmarkt in kaart gebracht.

Lees meer

Blog Therese Boersma: 'De vlag kan uit...of toch niet?'

Zo vlak voor de zomer zie je ze weer tevoorschijn komen: de vlaggen met schooltas. Klaar met school! En dan? Doorleren? Werken?

Lees meer

Bijna 11.000 banen erbij voor arbeidsgehandicapten

In twee jaar zijn er bijna 11.000 banen bijgekomen voor mensen die door een beperking niet in staat zijn het minimumloon te verdienen.

Lees meer

Het Plein tekent convenant met VSO en Praktijkonderwijs om uitstroom van schoolverlaters naar school, werk of dagbesteding te versoepelen

Met de komst van de Participatiewet zijn schoolverlaters van Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs een nieuwe doelgroep voor gemeenten.

Lees meer

Artikel 'Zutphen laat zien hoe het kan en dát het kan'

Gemeente Zutphen, onderwijs en de sociale werkvoorziening werken al sinds jaren succesvol samen als het om jongeren gaat. Een best practice.

Lees meer

Toekenning Wajong-uitkeringen met 90 procent gedaald

Voor het eerst in vijftien jaar daalt het aantal mensen met een Wajong-uitkering. De Wajong is bedoeld voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen.

Lees meer

Honderdduizend Banen: inspirerend boek voor ondernemend Nederland

Mensen met een beperking aan de slag bij een gewoon bedrijf: twintig bijzondere en inspirerende voorbeelden zijn verzameld in Honderdduizend Banen, een boek voor ondernemend Nederland.

Lees meer

Artikel: 'De beste manier om aan 125.000 extra banen te komen is functies te gaan carven'

In de juli editie van CS Verbindt komen Michael Eichelsheim en Raymond Laenen aan het woord.

Lees meer

Blog: De meerwaarde van een effectieve intake

Het blijft leuk om samen met gemeenten de uitdaging van de Participatiewet aan te gaan. En dan met name het zo efficiënt en effectief mogelijk laten verlopen van de werkprocessen.

Lees meer

Groeiende twijfel over banenplan Asscher

In de Tweede Kamer groeit de twijfel over de banenplannen van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. D66, tot nog toe voorstander, toonde zich in een debat met Asscher zeer kritisch over de derde aanvraagperiode.

Lees meer

Kunnen gemeenten samenwerken? En kan het beter?

Samenwerking met andere organisaties staat hoog op de gemeentelijke agenda. Zeker nu de gemeenten zich voorbereiden op de drie grote decentralisaties van rijkstaken naar de gemeenten.

Lees meer

Werkkamer: Veel garantiebanen in de Randstad

Tussen nu en 2026 moeten er 125.000 extra banen worden gevonden voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 100.000 door het bedrijfsleven en 25.000 door de verschillende overheden.

Lees meer

Cedris: 'Doelgroepenregister. Kinderziektes of weeffout?'

In de vernieuwde Werkt! van Cedris aandacht voor het doelgroepregister. Wat voor de een valt onder de 'kinderziektes' bestempelt de ander als 'weeffouten.

Lees meer

Blog: PrO en VSO gebaat bij meer uniformiteit in overdracht

Met de invoering van de Participatiewet vallen vanaf 2015 een groot deel van de schoolverlaters van het praktijkonderwijs (PrO) en het speciaal voortgezet onderwijs (VSO) ten aanzien van arbeidstoeleiding en, indien nodig.....

Lees meer

Eind augustus eerste inzichten monitor Sociaal Domein

Waarstaatjegemeente.nl publiceert eind augustus de eerste inzichten van de gemeentelijke monitor Sociaal Domein. Het is de eerste keer dat deze monitor wordt uitgebracht sinds invoering van de decentralisaties.

Lees meer

Universiteit Tilburg: ‘Loonkostensubisidie werkt niet vanzelf’

Het bereik, gebruik en de effecten van loonkostensubsidies is gering. Dat concluderen Tilburgse onderzoekers na een analyse van bestaand onderzoek.

Lees meer

'Loonwaardemeting leidend bij garantiebanen'

Loonwaardemeting op de werkplek moet leidend worden bij het beoordelen of iemand onder de doelgroep voor een garantiebaan valt of niet. Dat pleidooi doet directeur Jan-Jaap de Haan van Cedris, de brancheorganisatie voor de Sw.

Lees meer

Quotum dreigt, want nauwelijks vacatures arbeidsbeperkten

Sinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari dit jaar, worden per maand maar 180 vacatures voor de doelgroep van die wet gepubliceerd. Als dat in dit tempo doorgaat, zullen de doelstellingen van de Participatiewet nooit worden gehaald.

Lees meer

Leren van elkaar over informatievoorziening sociaal domein

De VNG heeft een praktijkboek gepubliceerd waarin gemeenten en regio’s hun ervaringen met het programma Informatievoorziening sociaal domein met u delen. De basis van het programma Informatievoorziening is: Leren van en met elkaar.

Lees meer

Tien ‘Gouden’ gemeenten goed bezig met transformatie

Almere, Alphen aan de Rijn, Deventer, Ede, Heerenveen, Heerlen, Oss, Vlaardingen, Wijk bij Duurstede en Zaanstad zijn de toppers op het gebied van transformatie in het sociaal domein.

Lees meer

Leerlingen VSO/PrO kunnen zich rechtstreeks melden bij UWV voor beoordeling banenafspraak

Op 8 mei jl. informeerde staatssecretaris Klijnsma de Tweede Kamer met een brief over verschillende wijzigingen in de werkprocessen van de Participatiewet en de banenafspraak.

Lees meer

UWV: Herstel arbeidsmarkt zet door in 2015-2016

Het ingezette economisch herstel wordt steeds duidelijker zichtbaar op de arbeidsmarkt.

Lees meer

Artikel 'Einde aan handjeklap loonwaardebepaling'

Graag delen wij onze kennis en ervaring binnen het sociale domein met u, en dan specifiek met betrekking tot de ontwikkelingen op het gebied van loonwaarde.

Lees meer

Meer jonggehandicapten in bijstand door Participatiewet

De invoering van de nieuwe 'Participatiewet' zorgt voor een extra stroom gehandicapte jongeren die in de bijstand komen.

Lees meer

Rijk kan ingrijpen in lokale verschillen sociaal domein

Door gemeenten minder of meer geld te geven kan het rijk de lokale verschillen bij de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet beperken, zonder bestedingsvoorwaarden op te leggen.

Lees meer

CBS: Aantal personen met bijstand verder gestegen, in alle leeftijdsgroepen

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in het eerste kwartaal van dit jaar met 9 duizend toegenomen tot 443 duizend. De stijging deed zich voor in alle leeftijdsgroepen. Dit maakt CBS bekend.

Lees meer

Succes banenafspraak vergt ingrijpender aanpassingen

Vandaag heeft staatssecretaris Klijnsma de Tweede Kamer gemeld wat ze met de aanbevelingen van de Werkkamer gaat doen. De meeste neemt ze over, een enkele in iets afwijkende vorm.

Lees meer

Te hoge verwachtingen belemmeren invoering Participatiewet

Sociale diensten kunnen de steeds hogere verwachtingen van politiek en samenleving niet waarmaken. Daarvoor waarschuwt Divosa, de vereniging van leidinggevenden van sociale diensten.

Lees meer

Dariuz kennispartner Binnenlands Bestuur

Dariuz mag zich sinds 1 mei officieel kennispartner noemen van Binnenlands Bestuur.

Lees meer

Blog: De (uiteenlopende) doelen tussen beleid en uitvoering

Dariuz is kennispartner van Binnenlands Bestuur. Regelmatig publiceren wij op deze pagina blogs en artikelen. Dit keer een blog van consultant Marlijn Migchels.

Lees meer

Gemeenten in de knel door Participatiewet

Gemeenten kunnen de meeste werknemers van sociale werkplaatsen de komende jaren geen hoger salaris geven.

Lees meer

Steeds meer sociale diensten werken samen

Door de Participatiewet stijgt het aantal gemeenten dat samenwerkt op het gebied van inkomensverstrekking en re-integratietaken. Inmiddels werkt twee derde van de gemeenten samen in een officieel verband.

Lees meer

Mensen met arbeidsbeperking sneller in beeld voor de 125.000 extra banen

Leerlingen die het speciaal onderwijs of een praktijkschool verlaten kunnen zich rechtstreeks bij het UWV melden om vast te stellen of zij binnen de doelgroep van de banenafspraak vallen.

Lees meer

Klijnsma past regels doelgroepregister aan

Gemeenten hoeven geen 800 euro per persoon meer te betalen om mensen uit de bijstand te laten keuren zodat ze opgenomen kunnen worden in het ‘doelgroepregister’

Lees meer

Op naar de 150.000!

Op naar de 150.000 ingevulde Dariuz Works® vragenlijsten!

Lees meer

Opzet doelgroepregister belemmert realiseren banenafspraak

De manier waarop de toegang tot het doelgroepregister nu is georganiseerd, belemmert werkgevers en gemeenten om de 125.000 banen voor arbeidsbeperkten waar te maken.

Lees meer

Op naar de 100.000! Nieuw digitaal magazine voor werkgevers over Participatiewet

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hebben een nieuw digitaal magazine gelanceerd over de Participatiewet: Opnaarde100000.nl.

Lees meer

Functiecreatie leidt tot meer efficiency en minder uitval

Functiecreatie leidt tot een betere efficiency, meer flexibiliteit, minder uitval en grotere tevredenheid onder medewerkers.

Lees meer

CPB: Loonkostensubsidies werken

Grotere belastingkortingen voor werknemers met lage inkomens kunnen ervoor zorgen dat meer mensen aan het werk gaan. Dat stelde de directeur van het Centraal Planbureau (CPB), Laura van Geest zondag in Buitenhof.

Lees meer

Wat betekent de Participatiewet voor werkgevers?

Mariska van den Berg is manager Marketing & Verkoop bij WSD. Na een kwartaal Participatiewet beginnen de consequenties voor werkgevers langzaam maar zeker duidelijker te worden.

Lees meer

Op naar de 100.000 werkplekken voor arbeidsbeperkten

Werkgevers gaan zich, zoals afgesproken in het Sociaal Akkoord, inspannen om 100.000 nieuwe werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Lees meer

'150 miljoen extra administratiekosten door decentralisaties'

Met de decentralisaties van de overheid komen er veel nieuwe informatiestromen het gemeentehuis binnen, maar door de enorme operaties zijn bedrijfsprocessen nog niet goed op elkaar aangesloten.

Lees meer

Uitkeringsgerechtigde met schuld komt moeilijker aan het werk

Uitkeringsgerechtigden met schulden komen moeilijker aan het werk en komen hun verplichtingen minder goed na. Ook krijgen ze drie keer vaker een boete opgelegd dan uitkeringsgerechtigden zonder schulden.

Lees meer

30 miljoen voor innovatie in de sociale werkbedrijven

Sociale werkbedrijven hebben een schat aan kennis en ervaring in huis. Zij zetten die meer en meer in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen in gewone bedrijven, scholen en overheidsorganisaties.

Lees meer

Eerste banen Participatiewet een feit

In de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel zijn de eerste plaatsingen vanuit de Participatiewet op zogenoemde garantiebanen een feit. Daarmee zijn de eerste mensen vanuit de nieuwe Participatiewet doorgestroomd naar werk.

Lees meer

'Dit jaar 630 banen voor arbeidsbeperkten bij gemeenten'

De VNG roept gemeenten op werk te maken van het aan de slag helpen van mensen met een arbeidsbeperking. In een brief aan alle gemeenten wordt gesteld dit jaar nog 630 banen te creëren om in de pas te blijven lopen met de doelstellingen.

Lees meer

CBS: 75.000 jongeren ver verwijderd van arbeidsmarkt

ier op de tien jongeren (15 tot 27 jaar) in Nederland, die geen onderwijs volgen en geen werk hebben, zoeken niet naar werk en zijn ook niet direct beschikbaar voor werk (75 duizend).

Lees meer

Klijnsma: gemeenten moeten weigeringen individueel toetsen

Niemand mag de toegang tot schuldhulpverlening worden ontzegd vanwege het enkele feit dat hij of zij een koophuis heeft, geen inkomen heeft of een behandeling ondergaat in de verslavingszorg.

Lees meer

Duurzame inzetbaarheid belangrijk bij CAO-onderhandelingen

Bij de cao-onderhandelingen in 2014 trokken de looneisen de meeste aandacht, toch was ook duurzame inzetbaarheid een belangrijk gespreksonderwerp.

Lees meer

Quotumwet nu ook langs Eerste Kamer

Bedrijven en de overheid kunnen vanaf 2017 een boete krijgen als ze niet genoeg banen voor arbeidsgehandicapten creëren.

Lees meer

Aanpak Jeugdwerkloosheid werpt vruchten af: 23.000 jongeren aan de slag geholpen

In de komende jaren wordt extra ingezet op de aanpak van jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren en een betere aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven.

Lees meer

Brochure voor werkgevers: Mensen met een beperking aan de slag helpen

AWVN en De Normaalste Zaak hebben een brochure gepubliceerd voor werkgevers die iemand met een beperking aan de slag willen helpen. Bij een Wajonger gaat dat net even anders dan bij iemand met een uitkering vanuit de Participatiewet.

Lees meer

G4 en UWV stemmen jobcoaching op elkaar af

De G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en het UWV hebben besloten om het instrument jobcoaching bij de invulling van de banenafspraak te harmoniseren.

Lees meer

Gemeenten, investeer in werkproces doelgroep banenafspraak

De afgelopen weken kwamen er signalen dat het aantal indicaties banenafspraak beperkt is. Er is ook discussie over de criteria die worden gehanteerd om te bepalen of mensen behoren tot de doelgroep.

Lees meer

Eerste Kamer akkoord met Taaleis in WWB

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet Taaleis. Met deze wet kan een gemeente voorwaarden stellen aan de taalvaardigheid van mensen in de bijstand om zo de kans op betaald werk te vergroten.

Lees meer

Ondersteuning werkgevers bij Participatiewet wordt eenvoudiger

Werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking kunnen daarbij een beroep doen op een eenduidiger en eenvoudiger pakket van ondersteunende voorzieningen.

Lees meer

Staatssecretaris Klijnsma laat zich informeren over loonwaardemeting

Afgelopen woensdag 11 maart bracht Jetta Klijnsma, staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een werkbezoek aan PAUW Bedrijven. Namens Dariuz was Michael Eichelsheim, algemeen directeur, hierbij aanwezig.

Lees meer

Systeem verrekening Sw'ers vanaf 2017 op de schop

Vanaf 2017 krijgt niet langer de gemeente waar een Sw'er woont, maar de gemeente waar deze werkt de rijksbijdrage op haar rekening gestort. Dat hebben het ministerie van SZW, de VNG en brancheorganisatie in de Sw Cedris afgesproken.

Lees meer

Klijnsma: Sluiting Sw-bedrijf is aan gemeenten

Staatssecretaris Jetta Klijnsma is niet bezorgd over het feit dat sommige gemeenten hun sociale werkvoorziening sluiten zonder dat duidelijk is wat er voor de werknemers in de plaats komt.

Lees meer

SZW actualiseert kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Lees meer

Eerder hulp aan gemeenten met grote bijstandstekorten

Het ‘eigen risico’ voor gemeenten met tekorten op hun budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies gaat omlaag. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past hiervoor de huidige vangnetregeling aan.

Lees meer

Meer mensen in de bijstand, maar geen jongeren

18 miljoen voor arbeidsmarkt Oost Groningen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trekt 18 miljoen extra uit om de arbeidsmarkt in Oost Groningen uit het slop te trekken. Het geld is bedoeld voor de periode tussen 2015 en 2018.

Lees meer

Rapport: naar een effectievere matching door SW-bedrijven

Onlangs is door SBCM het onderzoek naar matching door SW-bedrijven uitgevoerd. Het gaat om een praktische verkenning naar de wijze waarop SW-bedrijven matchen en factoren die het matchingsproces beïnvloeden.

Lees meer

Aanpak adresfraude moet 30 miljoen opleveren

Het kabinet gaat extra investeren om adresfraude tegen te gaan. Dat moet jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro opleveren, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag.

Lees meer

18 miljoen Europees geld tegen jeugdwerkloosheid

Er komt bijna 18 miljoen euro extra beschikbaar voor projecten die de jeugdwerkloosheid in Nederland moeten terugdringen. Het geld komt uit Europese subsidies en gaat naar jeugdprojecten in 35 gemeenten.

Lees meer

Denkrichtingen voor verdere ontwikkeling regionale Werkbedrijven

De Programmaraad heeft ‘Braincandies voor uw regionale Werkbedrijf’ gepubliceerd. Hierin vindt u mogelijke oplossingen en denkrichtingen voor de verdere ontwikkeling van Werkbedrijven, zogenaamde braincandies.

Lees meer

Chatsessie loonwaardebepaling en no-riskpolis: vragen en antwoorden

Op donderdag 29 januari vond op het forum Sociaal Domein van VNG de chatsessie plaats over de loonwaardebepaling en no-riskpolis.

Lees meer

Arbeidsbeperkten vaak aan de slag in mkb

De meeste mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die een baan vinden, komen terecht in het midden- en kleinbedrijf. Dat blijkt uit een enquete van de branchevereniging voor arbodiensten Oval onder haar leden.

Lees meer

Dariuz Works Loonwaardetraining levert nu 6 accreditatiepunten op!

Herwaardering loonwaardetraining door SKO Hobéon levert Dariuz twee extra accreditatiepunten op.

Lees meer

440 van de 600 miljoen uitgegeven voor banenplannen

Van de 600 miljoen euro die het kabinet heeft uitgetrokken voor banenplannen is tot dusver circa 440 miljoen euro uitgegeven. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Lees meer

Orionis in nieuw digitaal magazine over vakmanschap

Nieuw digitaal magazine 'Trots op je Vak' van Divosa om lezers te inspireren over vakmanschap. Dit keer Orionis Walcheren in de spotlight!

Lees meer

Plasterk: vrees miljardentekort gemeenten ongegrond

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gelooft niet dat gemeenten als gevolg van de decentralisaties afkoersen op een gezamenlijk tekort van 4,8 miljard euro in 2018.

Lees meer

UWV: 'Herstel arbeidsmarkt zet door in 2015'

Onder invloed van een aantrekkende economische groei verwacht UWV dit jaar een verdere verbetering van de arbeidsmarkt. Voor het eerst in jaren zal het aantal banen van werknemers weer groei vertonen.

Lees meer

Minister Asscher tekent Taalakkoord met werkgevers

Op 27 januari jl. hebben bijna 30 werkgevers bij HWW Zorg in Den Haag in het bijzijn van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een akkoord gesloten over bevordering van taalvaardigheid op de werkvloer.

Lees meer

Bedrijven willen overdraagbaar quotum arbeidsgehandicapten

Bedrijven moeten onder de boete van de quotumwet uit kunnen als ze werk uitbesteden aan een bedrijf dat wel voldoende arbeidsgehandicapten in dienst heeft. Deze sociale ondernemingen moeten hun 'rechten' kunnen overdragen aan bedrijven die niet aan d

Lees meer

Eén op de drie arbeidsgehandicapten heeft betaald werk

Een derde van de arbeidsgehandicapten in Nederland had in 2013 twaalf of meer uur betaald werk per week. De netto arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten is daarmee relatief laag, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees meer

Nog veel gemeenten besluiteloos over beschut werk

Een groot deel van de gemeenten heeft nog steeds niet besloten of ze beschut werk en detachering gaan organiseren voor de allerzwaksten op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van brancheorganisatie in de sociale werkvoorziening Cedris.

Lees meer

Stel uw vragen over loonwaardebepaling en no-risk polis

De Programmaraad en SZW organiseren op donderdag 29 januari van 13.00 tot 14.00 uur speciaal voor gemeenteambtenaren een chatsessie over loonwaardebepaling en no-riskpolis.

Lees meer

Aantal werklozen in december toegenomen

Het aantal werklozen is in december gestegen met 12 duizend en kwam uit op 642 duizend personen.

Lees meer

Kind uit uitkeringsgezin heeft later ook vaak uitkering

Kinderen die opgroeien in een gezin dat moet rondkomen van een uitkering hebben later, ongeacht hun opleiding, vaak ook een uitkering. Ook zijn ze rond hun dertigste jaar vaak lager opgeleid dan hun leeftijdsgenoten.

Lees meer

Meer doen met garantiebanen

Al te snel belanden Wajongers bij de gemeentelijke groenvoorziening of de schoonmaak. Een pilot in Wijchen leert hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zelfs beleidsbedewerkers werk uit handen kunnen nemen.

Lees meer

Hans Spigt 'aanjager' garantiebanen

Het kabinet heeft Hans Spigt benoemd tot 'aanjager' voor banen voor arbeidsgehandicapten bij de overheid.

Lees meer

Zorg om budget nieuwe taken blijft

Het Rijk en gemeenten steggelen nog steeds om het budget voor de nieuwe taken. Is het eigenlijk wel genoeg?

Lees meer

Werken over de grens kan verplicht worden

Gemeenten kunnen bijstandsgerechtigden verplichten over de grens te gaan werken. Een nieuwe wet die sinds 1 januari van kracht is, biedt hun die mogelijkheid.

Lees meer

‘Rust rond decentralisatie vergt betere communicatie’

Goede communicatie met burgers rond de decentralisaties kan voor rust zorgen, evenals het ruimte bieden aan professionals, stellen de Schiedamse gemeentesecretaris Jan van Ginkel en de Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond.

Lees meer

Regels bijstand onwerkbaar

Eén op de drie medewerkers van de sociale dienst vindt de nieuwe bijstandsregels te streng. In plaats van dat ze de uitkeringsgerechtigde helpen op de arbeidsmarkt, loopt volgens hen de bijstandscliënt eerder vast in het woud der regels.

Lees meer

Rotterdamse aanpak bijstand bewezen effectief

De manier waarop Rotterdam bezig is het bijstandsvolume naar beneden te krijgen, werpt zijn vruchten af. De aanpak WerkLoont is bewezen effectief, blijkt uit een wetenschappelijk experiment.

Lees meer

Orionis Walcheren: versterking door samenwerking praktijk en wetenschap

In juli 2013 zijn Orionis Walcheren, TNO en Dariuz in een publiek-private samenwerking gestart met het ontwikkelen van de Proeftuin: ‘een samenhangende aanpak voor de onderkant van de arbeidsmarkt’.

Lees meer

Derde verzamelbrief 2014 van Staatssecretaris Klijnsma

Staatssecretaris Klijnsma heeft de derde Verzamelbrief van 2014 naar de gemeentebesturen gestuurd.

Lees meer

Vragen en antwoorden Participatiewet, Baanafspraak en Quotumwet

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft geïnventariseerd welke vragen bij gemeenten het meeste leven over de Participatiewet. Deze vragen zijn als nieuw informatieblad gepubliceerd op het gemeenteloket.

Lees meer

Toegankelijkheid arbeidsmarkt voor mensen met een beperking

Deze maand is het eindrapport van het Europese project BITSE gepresenteerd.

Lees meer

Verdringing veroorzaakt nieuwe werklozen

Mensen met betaald werk worden steeds vaker verdrongen door onbetaalde krachten, al dan niet met behoud van uitkering. Daardoor ontstaat ‘een groot maatschappelijk probleem’, waarschuwt vakbond CNV Publieke Zaak dinsdag.

Lees meer

'WerkSaam Westfriesland' naam nieuwe netwerkorganisatie

Het samenwerkingsverband van de 7 Westfriese gemeenten en Op/maat, om gezamenlijk met ingang van 1 januari de participatiewet te gaan uitvoeren, heeft een naam gekregen: WerkSaam Westfriesland.

Lees meer