Home > Nieuws > Beschut werk: veel beleid, weinig concrete invulling

Beschut werk: veel beleid, weinig concrete invulling

Dinsdag 08 December 2015

Beschut werk is één van de instrumenten die een gemeente kan inzetten om mensen te activeren.

De Participatiewet gaat er vanuit dat er mensen zijn die zijn aangewezen op werk in een beschutte omgeving. Het belangrijkste kenmerk van deze voorziening is dat het om loonvormende arbeid gaat die alleen in een beschutte omgeving door de betrokken persoon kan worden geleverd. Gemeenten hebben de vrijheid om te bepalen welke ondersteuning voor mensen wordt ingezet.

Gemeenten zijn verplicht om beleid voor beschut werk vorm te geven en vast te leggen in een verordening. Hiervoor hadden zij tot 1 juli 2015 de tijd. Gemeenten zijn niet verplicht beschut werk aan te bieden. Het op voorhand besluiten om beschut werk niet aan te bieden perkt de mogelijkheid om in individuele gevallen maatwerk te geven in beginsel in. Gemeenten die op dit moment geen beschut werk aanbieden, kunnen echter wel alternatieven ontwikkelen en inzetten, om daarmee de mogelijkheid te creëren om in individuele gevallen maatwerk te geven.

Bij de financiering wordt rekening gehouden met de inzet van beschut werk. Gemeenten krijgen in de integratie uitkering sociaal domein in de structurele situatie de middelen voor 30.000 beschutte plaatsen en de kosten voor loonkostensubsidie worden via het I-deel gefinancierd. Voor 2015 houdt het kabinet rekening met gemiddeld 800 plaatsen. Het beoogd aantal plekken eind 2015 is 1.600.

De staatssecretaris van SZW heeft de Kamer op 24 juni 2015 in het najaar 2015 een overzicht van alle gemeenten toegezegd met daarin informatie over de inrichting van beschut werk. Hiertoe heeft zij de Inspectie verzocht een inventariserend onderzoek uit te voeren.

De centrale vraag van het onderzoek is: Wat is de huidige stand van zaken wat betreft de invulling van beschutte werkplekken die gemeenten creëren in 2015 (per gemeente)?

Voor de beantwoording van deze vraag heeft de Inspectie onderzoek gedaan bij alle gemeenten. Door middel van het uitsturen van een digitale vragenlijst heeft de dataverzameling plaatsgevonden. Deze vragenlijst is in bijlage 1 opgenomen.

Op 18 september heeft de staatssecretaris de eerste tussenrapportage Beschut werk aan de Kamer aangeboden. Mede op basis daarvan heeft zij verschillende stimuleringregelingen om het beschut werken meer van de grond te laten komen aangekondigd (zie Kamerbrief 2015-0000250992).

In onderhavige eindnota treft u het overall beeld aan van alle gemeenten in Nederland. De peildatum van deze informatie is augustus 2015.

Download de publicatie

Bron: www.Gemeentenvandetoekomst.nl