Home > Nieuws > Eerste ervaringsonderzoeken participatiewet

Eerste ervaringsonderzoeken participatiewet

Dinsdag 12 Januari 2016

Staatssecretaris Klijnsma heeft drie ervaringsonderzoeken over de Participatiewet aangeboden aan de Tweede Kamer. Een daarvan betreft een onderzoek onder werkgevers door Berenschot. Een van de conclusies: werkgevers zijn tevredener met het instrumentarium dan met het proces. Werkgevers verwachten dat overheid kandidaten levert vanuit de vraag, terwijl de overheid de opdracht heeft ook kwetsbare groepen naar werk te begeleiden.

In de begeleidende brief haalt Klijnsma een aantal bevindingen aan, waaronder:

  • Uit het ervaringsonderzoek onder cliënten blijkt onder andere dat meer dan de helft van de Wajongers die meededen aan het ervaringsonderzoek nog thuis woont (onder de ondervraagde jonge Wwb’ers is dat circa 30%) en dat de zelfredzaamheid onder de jonge Wajongers lager is dan onder de jonge, voormalig Wwb’ers. Ook ligt het aandeel Wajongers dat actief naar werk zoekt beduidend lager dan onder jonge, voormalig Wwb’ers, voornamelijk omdat ongeveer 40% van de Wajongers die instromen in de Werkregeling tijdelijk geen arbeidsmogelijkheden heeft. Het aandeel jongeren zonder startkwalificatie verschilt amper tussen Wwb’ers en Wajongers (respectievelijk 72% en 73%). Wel is het zo dat van de jonge Wajongers zonder startkwalificatie ongeveer de helft speciaal onderwijs heeft afgerond, terwijl dit maar voor enkele van de voormalig Wwb’ers geldt.
  • Van alle geënquêteerde werkgevers heeft 15% plannen om binnen nu en een halfjaar (meer) mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. 47% heeft geen plannen en 38% geeft aan het nog niet te weten. Grote werkgevers (>250 werknemers) hebben vaker plannen dan kleine werkgevers (

Lees verder op www.berenschot.nl.