Home > Nieuws > Financiële onzekerheid gemeenten over sociaal domein

Financiële onzekerheid gemeenten over sociaal domein

Dinsdag 28 Juni 2016

Eventuele overschotten op de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet reserveren gemeenten zo veel mogelijk voor het sociaal domein. Gemeenten hebben geen (grootschalige) signalen ontvangen dat burgers geen zorg hebben ontvangen of dat er sprake is van toenemende zorgmijding. Gebrek aan inzicht over de effecten van beleid en onzekerheid over de ontwikkeling en kosten in zorggebruik spelen gemeenten parten.  

Onderzoek

Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek ‘Het verhaal achteronder-en overbesteding in het sociaal domein 2015’ dat op initiatief van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) is uitgevoerd door Significant. Doel van het onderzoek – onder dertien gemeenten – was inzicht te krijgen in de wijze waarop gemeenten sinds de decentralisaties zijn omgegaan met de financiële kaders, (financiële) sturing en financiële realisatie in het sociaal domein (jeugd, zorg en werk). De focus lag op de Wmo en de Jeugdwet.

Niet structureel

Gemeenten verwachten niet dat de overschotten (bedragen worden in het onderzoek niet genoemd) structureel zullen zijn. ‘Het zal balanceren worden om enerzijds de lagere rijksbudgetten op te kunnen vangen en anderzijds de tijd en middelen beschikbaar te maken voor innovatie en transformatie’, aldus het onderzoeksrapport van Significant. De komende jaren worden verdere kortingen op de rijksbudgetten voor de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet doorgevoerd. Vorig jaar kregen gemeenten in totaal 10,2 miljard; dat wordt geleidelijk aan afgebouwd naar 9,3 miljard (2020). Investeringen zijn onder meer nodig in ict-voorzieningen, geven gemeenten aan. Nog lang niet alle processen zijn goed ingericht en geautomatiseerd. Dat is wel nodig om de uitvoeringslasten te verminderen en een betere beleidsinformatie te verkrijgen, zodat op de door gemeenten geformuleerde doelstellingen kan worden gestuurd. ‘Gemeenten geven aan ruimte, tijd en rust nodig te hebben voor doorontwikkeling in het sociaal domein. Ze voorzien dat het enige tijd zal duren voordat alle beoogde veranderingen zijn gerealiseerd en sprake is van een stabiel sociaal domein’, aldus de onderzoekers.

Lees verder op Binnenlands Bestuur.