Home > Nieuws > Het kan wel!

Het kan wel!

Maandag 24 September 2018

Staatssecretaris Van Ark ziet af van loondispensatie in de Participatiewet. In de brief die zij op 7 september aan de Tweede Kamer heeft gestuurd stelt zij dat na onderzoek is gebleken dat loondispensatie in de Participatiewet niet de gewenste vereenvoudiging brengt voor werkgevers, mensen met een arbeidsbeperking en gemeenten.

Dariuz juicht deze keuze toe! Het geeft vooral aan dat de Staatssecretaris oor heeft voor de krachtige maatschappelijke reactie op haar voorgenomen beleid. In de notitie roept zij partijen op tot een gezamenlijk offensief om tot meer banen te komen voor mensen met een arbeidsbeperking. De kern van dit offensief:

  • Het bestaande instrument loonkostensubsidie wordt verbeterd en vereenvoudigd;
  • Werken met loonkostensubsidie moet lonen, ook voor mensen die in deeltijd werken;
  • De matching tussen werkgevers en werknemers krijgt een extra impuls;
  • De regels rond banenafspraak en quotum moeten eenvoudiger worden;
  • De Wajongregels worden logischer en stimuleren mensen om te gaan studeren of meer te werken;
  • Beschut werk krijgt een extra impuls.

Dariuz kan dit enkel onderschrijven! Wij kunnen en willen hieraan een bijdrage leveren.

Werken loont
Door middel van een vrijlating van arbeidsinkomsten en een “individuele garantieregeling” voor mensen in de Wajong wil de Staatssecretaris borgen dat arbeid altijd lonend is voor medewerkers uit de doelgroepen.

Loonkostensubsidie vereenvoudigen en verbeteren
De loonkostensubsidie wil zij vereenvoudigen door te komen tot één landelijke standaardmethodiek voor de loonwaardebepaling. De uitvoering blijft decentraal. Doel is om werkgevers één systematiek te bieden die begrijpelijk en herkenbaar is. In de notitie geeft zij aan dat de match een extra impuls moet krijgen en dat deze duurzaam moet zijn.

Visie Dariuz
De visie van Dariuz is dat loonwaardebepaling re-integratie ondersteunt en bevordert. Daarom brengt Dariuz de door de werkgever gevraagde en bij de cliënt aanwezige competenties in beeld om de arbeidsprestatie èn de duurzaamheid van de plaatsing vast te stellen. De competenties bieden een handvat voor coaching. Concreet wordt welke interventies bij de cliënt en de werkomgeving nodig zijn om duurzaamheid te borgen. Vanuit deze basis ontwikkelt Dariuz door naar vereenvoudiging waar dit mogelijk en verantwoord is.

Carving en kosten door inpassing van arbeid
Vanuit de praktijk weten wij dat werkgevers grote moeite hebben met kosten die zij maken die nu niet of niet altijd worden vergoed vanuit de Participatiewet. Dit zijn de kosten voor jobcarving (geschikt maken van de functie) voor de doelgroep en kosten voor bijvoorbeeld de extra begeleiding.

Dariuz ondersteunt professionals hoe met jobcarving om te gaan en hoe dit begrijpelijk uit te leggen aan werkgevers. Feit blijft echter dat in het wetgevend kader van de Participatiewet de loonkostensubsidie in veel gevallen niet kostendekkend is. Dit komt doordat in het landelijk begrippenkader loonwaarde enkel toegespitst is op de arbeidsprestatie. Extra kosten die de werkgever maakt om de match te faciliteren zijn opgesomd in de zogenaamde “additionele kosten”. De vergoeding van deze additionele kosten is afhankelijk van lokaal (gemeentelijk) beleid. In de praktijk leidt dit tot ongewenste verschillen in de hoogte van de subsidie bij een gelijke arbeidsprestatie.

Dariuz is bij gewijzigde beleidskeuzes methodisch eenvoudig in staat om kosten door carving en inpassing van arbeid te verrekenen in de subsidie.

Beschut werk
In de praktijk is het lastig om de loonwaarde vast te stellen bij beschut werk. Dit komt omdat het werk sterk op maat is gemaakt voor het individu en er in de directe omgeving geen collega op regulier niveau aanwezig is die exact hetzelfde werk verricht. De reguliere norm om in deze gevallen de loonwaarde tegen af te zetten is dan in feite niet te vinden. In veel gevallen is het gevolg dat de loonwaarde te hoog uitvalt en daardoor de subsidie te laag. Deze situatie leidt tot terughoudendheid bij werkgevers en dus een lagere integratie van mensen met een arbeidsbeperking

Dariuz ondersteunt veel Werkbedrijven in Nederland om met dit dilemma om te gaan. Dit doen we door reguliere normen aan te brengen voor beschut werk en workshops te geven. Verder denken we mee over een gezonde bedrijfsvoering waarbij maatschappelijke investeringen voor beschut werk bespreekbaar worden.


Het kan wel!
Dariuz deelt haar kennis om mensen met een beperking aan werk te helpen. Methodisch en beleidsmatig zijn keuzes haalbaar om Loonwaardebepaling eenvoudiger en doelmatiger te maken.

Dariuz is op elk gewenst moment bereid om met u het gesprek aan te gaan. Schroom daarom niet contact met ons op te nemen.

Eindhoven, september 2018