Home > Nieuws > Leerlingen VSO/PrO kunnen zich rechtstreeks melden bij UWV voor beoordeling banenafspraak

Leerlingen VSO/PrO kunnen zich rechtstreeks melden bij UWV voor beoordeling banenafspraak

Donderdag 04 Juni 2015

Op 8 mei jl. informeerde staatssecretaris Klijnsma de Tweede Kamer met een brief over verschillende wijzigingen in de werkprocessen van de Participatiewet en de banenafspraak. Een belangrijke wijziging is dat VSO/PrO en ROC-entree-leerlingen zich rechtstreeks voor een beoordeling bij het UWV kunnen melden om te weten of zij tot de doelgroep van de banenafspraak behoren.

Een andere wijziging is dat verzoeken van gemeenten om een beoordeling voortaan kosteloos zijn. Door de wijzigingen wordt het doelgroepregister sneller gevuld. Zie ook het bericht van 12 mei. Naar aanleiding van de brief zijn het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de betrokken partijen in gesprek over de invulling van de genoemde wijzigingen. De hoofdlijnen van de huidige stand van zaken zijn als volgt.

Om de instroom van leerlingen van VSO, PrO en ROC-entreeopleidingen in het doelgroepenregister te versnellen is besloten dat de beoordeling banenafspraak nu óók rechtstreeks bij UWV aangevraagd kan worden. Naast een aanvraag via de gemeente kunnen leerlingen dat vanaf 15 juni ook zelf rechtstreeks bij UWV aanvragen. Door middel van deze aanvraag beoordeelt UWV in één keer of een leerling in aanmerking komt voor een Wajong-uitkering en/of hij tot de doelgroep van de banenafspraak behoort (beoordeling Banenafspraak). Er wordt gestreefd naar een zo integraal mogelijke beoordeling van het arbeidsvermogen van de leerling. De betrokken partijen, UWV, VNG, en gemeenten bekijken of er meerdere indicaties/adviezen in één beoordeling opgenomen kunnen worden. Het aanvragen van losse indicaties/adviezen blijft ook mogelijk.

Gemeenten zijn sinds 1 januari dit jaar verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Ook nemen ze uiterlijk vanaf 1 juli de 'Wajongnetwerken' van UWV over. Het is dus van belang dat gemeenten de mensen die bij UWV een beoordeling in het kader van de Participatiewet hebben aangevraagd goed in beeld hebben. De gemeente waarin iemand woont ontvangt daarom van UWV de onderbouwde uitkomst van deze beoordeling (waar komt iemand voor in aanmerking en waarom).

UWV zal vanaf 1 juli, maar ook reeds de in 2015 uitgevoerde beoordelingen banenafspraak, medische urenbeperking en advies beschut werk, niet langer in rekening brengen. Dit is ook niet het geval als gemeenten zelf mensen aanmelden bij UWV. Ook in die gevallen brengt UWV de beoordeling niet in rekening bij de gemeente. De middelen die gemeenten hebben ontvangen voor de inkoop van deze wettelijke taken bij UWV worden overgeheveld naar het rijk. Voor andere (niet wettelijke) taken van UWV (participatieadvies, loonwaardebepaling) blijven gemeenten betalen.

Adviesfunctie van scholen

Bij het beoordelen van de (on)mogelijkheden van schoolverlaters ten aanzien van werk, maakt UWV gebruik van de kennis die in het onderwijs is opgebouwd over de leerling. De scholen wordt dan ook gevraagd informatie bij te voegen en een advies te geven. UWV zal deze informatie gebruiken bij de beoordeling. Deze informatie helpt om de leerling sneller en beter te kunnen beoordelen. UWV en gemeenten ondersteunen de scholen met informatie over deze aanstaande wijzigingen.

Ingangsdatum

In verband met de schoolvakanties is het streven om aanvragen van leerlingen via het nieuwe werkproces al mogelijk te maken vanaf 15 juni aanstaande. Het vraagt nog wat meer tijd om het uitvoeringsproces goed in te richten, daarom worden deze aanvragen na 1 juli in behandeling genomen. De komende tijd, in aanloop naar het ingaan van de wijzigingen, vinden er nog verschillende activiteiten plaats en gesprekken plaats over de uitwerking van de werkprocessen. UWV ontwikkelt het aanvraagformulier, bijbehorend overzicht voor gemeenten en implementeert de nieuwe aanmeldprocedure.

Informatievoorziening

Via verschillende kanalen vindt informatievoorziening plaats over deze wijzigingen. Allereerst via UWV.nl, waar vanaf 15 juni het nieuwe aanvraagformulier te downloaden is. Daarnaast vinden tussen 17 en 25 juni vijf bovenregionale bijeenkomsten plaats, die deels in het teken staan van deze ontwikkelingen. SZW, UWV en VNG zorgen voor de informatievoorziening aan gemeenten, scholen, sociale partners en arbeidsmarktregio's. Tot slot overleggen de Programmaraad, SZW en de Werkkamer nog over verdere invulling van de communicatie richting gemeenten, arbeidsmarktregio's, scholen en leerlingen.

Zie ook

Werkkamer: reken scholieren met een beperking direct tot doelgroep

Opzet doelgroepregister belemmert realiseren banenafspraak

Bron: Divosa