Home > Nieuws > Plasterk: vrees miljardentekort gemeenten ongegrond

Plasterk: vrees miljardentekort gemeenten ongegrond

Donderdag 05 Februari 2015

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gelooft niet dat gemeenten als gevolg van de decentralisaties afkoersen op een gezamenlijk tekort van 4,8 miljard euro in 2018.

Onlangs voorspelde het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (Coelo) deze sombere financiële toekomst voor gemeenten. Bij ongewijzigd beleid zouden de gemeentelijke uitgaven tot 2018 met 14 procent stijgen, terwijl gemeenten hun inkomsten in diezelfde periode met hooguit 9 procent zien toenemen. Binnenlands Bestuur berichtte daar op 8 januari over.

Budget decentralisatie voldoende

In antwoord op Kamervragen van 50-plus antwoordt minister Plasterk te verwachten dat de financiële ruimte van gemeenten zich de komende jaren weliswaar negatief zal ontwikkelen, maar niet verder dan een min van 1,8 miljard euro. Hij ziet geen reden af te wijken van dat in de Miljoenennota genoemde tekort. ‘Een groot verschil met de rapportage van het Coelo is dat het kabinet uitgaat van de veronderstelling dat ten aanzien van de decentralisaties de inkomsten en uitgaven zich vergelijkbaar zullen ontwikkelen en daarmee geen invloed zullen hebben op de financiële ruimte van gemeenten. Het kabinet gaat er vanuit dat de budgetten die gemeenten ontvangen voor de decentralisaties voldoende zijn om de nieuwe taken in het sociaal domein uit te voeren’, aldus de PvdA-bewindsman

Kosten dalen door integrale aanpak

Dat komt volgens hem mede doordat voor de nieuwe taken in het sociaal domein geldt dat gemeenten die op een andere manier gaan uitvoeren dan tot 2015 het geval was. ‘Gemeenten krijgen veel beleidsvrijheid en beschikken over nieuwe instrumenten voor de uitvoering van deze taken. Door direct met burgers in gesprek te gaan kunnen gemeenten maatwerk leveren. Ook kunnen gemeenten de nieuwe taken van de decentralisaties in samenhang uitvoeren. Door integraal en efficiënt te werken zullen de kosten daarmee dalen.’

Grote verschillen in zorgniveau

De conclusie van het Coelo dat gemeenten na de bezuinigingen en efficiencyslagen van de afgelopen jaren weinig anders kunnen dan in de komende jaren te bezuinigen in het sociale domein deelt de minister dan ook niet. En als ze al moeten bezuinigen, is het volgens Plasterk aan de lokale democratie op welke terreinen dat gebeurt. Ook als dat leidt tot grote verschillen in het zorgniveau. ‘Een logisch gevolg van decentralisatie is dat er verschillen in de uitvoering ontstaan tussen gemeenten. Het is in eerste instantie aan de lokale politiek om keuzes te maken over de uitvoering van gemeentelijke taken, inclusief de taken in het sociaal domein’, aldus Plasterk. Uiteraard zullen gemeenten zich aan de wet houden. ‘De wet bepaalt in die zin ook de ondergrens’, zegt hij.