Home > Nieuws > Universiteit Tilburg: ‘Loonkostensubisidie werkt niet vanzelf’

Universiteit Tilburg: ‘Loonkostensubisidie werkt niet vanzelf’

Dinsdag 16 Juni 2015

Het bereik, gebruik en de effecten van loonkostensubsidies is gering. Dat concluderen Tilburgse onderzoekers na een analyse van bestaand onderzoek. Om mensen met een beperking een kans te geven op de arbeidsmarkt, moet er meer aandacht komen andere factoren dan prijsprikkels. Bijvoorbeeld een positieve attitude van werkgevers en een inclusief personeelsbeleid.
 
Verschillende onderzoeken laten zien dat loonkostensubsidies op individueel niveau tot gunstige resultaten kunnen leiden, hoewel dat vaak beperkt is. Op macroniveau zijn de effecten niet altijd even gunstig. Loonkostensubsidies kunnen tot verdringing, marktverstoring en stigmatisering leiden. Over loondispensaties is eigenlijk niets bekend.

Alleen een prijsprikkel werkt niet

Alleen een prijsprikkel werkt niet, concluderen de onderzoekers daarom. Daarom willen ze meer aandacht voor andere factoren die een rol kunnen spelen in het proces van het in dienst nemen én houden van mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat dan om attitude van werkgevers, de randvoorwaarden van een regeling en de manier waarop een beslissing word genomen om iemand in dienst te nemen. Ook moet er aandacht zijn voor het duurzaam aan het werk houden van mensen.

High performance 

De onderzoekers stellen dat het personeelsbeleid van organisaties tegenwoordig sterk is gericht op een ‘high performance’ cultuur. Voor de kwetsbare groepen die willen toetreden tot de arbeidsorganisatie is dat niet de cultuur waarin zij optimaal tot hun recht kunnen komen. Een meer inclusief strategisch HRM-beleid in organisaties kan dat doen keren.

Succesvolle plaatsing

Veel signalen moeten ‘op groen’ staan om een succesvolle plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. De onderzoekers willen onderzoeken welke factoren, of combinatie van factoren, het belang­rijkst zijn voor werkgevers om al dan niet mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden.
 
Download het onderzoek ‘Het werkt niet vanzelf’ via www.instituutgak.nl