Home > Nieuws > Werkkamer: Veel garantiebanen in de Randstad

Werkkamer: Veel garantiebanen in de Randstad

Dinsdag 23 Juni 2015

Bedrijven in de arbeidsmarktregio Amsterdam moeten de komende tweeëneenhalf jaar ruim 1.400 banen creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De regio Haaglanden moet voor bijna 700 banen zorgen bij de verschillende overheden, het meeste van alle arbeidsmarktregio’s.

Dat blijkt uit de indicatieve verdeling die in De Werkkamer – het overlegorgaan tussen de sociale partners en de VNG – is gemaakt. In de verdeling staat precies hoeveel banen er in iedere arbeidsmarkt­regio moeten komen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

De Werkkamer meldt dat het om een indicatieve verdeling gaat en dat regio’s en sectoren niet kunnen worden afgerekend op deze getallen. De gegevens leveren volgens De Werkkamer wel een indicatie op voor Werkbedrijven. Zo kunnen ze houvast bieden in de gesprekken die alle arbeidsmarkt­regio’s gaan voeren met het bedrijfsleven en met overheden over het aantal garantiebanen. 

Tussen nu en 2026 moeten er 125.000 extra banen worden gevonden voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 100.000 door het bedrijfsleven en 25.000 door de verschillende overheden. De Werkkamer heeft een verdeling gemaakt voor de jaren 2014-2016 waarin de eerste 20.500 banen moeten worden gecreëerd: 14.000 in het bedrijfsleven en 6.500 bij de overheid. Verder vooruitkijken zou te veel onzekerheden met zich meebrengen voor wat betreft de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 

Wajongers 
Het aantal nieuwe banen in een bepaalde regio is gebaseerd op de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio’s, gecorrigeerd voor het aantal Wajongers en de werkloosheid. Heeft een arbeidsmarktregio meer Wajongers dan gemiddeld, dan is het aantal te realiseren garantiebanen verhoogd, omdat de kans groter is dat er een geschikte kandidaat zal zijn. Een hogere werkloosheid in de regio betekent dat het moeilijk is mensen uit de doelgroep aan een baan te helpen, wat resulteert in een verlaging van het aantal te creëren banen. Een lagere werkloosheid leidt op die manier tot een hoger aantal te realiseren banen. 

In tegenstelling tot de afspraken in het sociaal akkoord en het begrotingsakkoord hoeven dit jaar nog geen banen te worden gecreëerd. Het aantal dat voor dit jaar stond gepland, is verdeeld over de jaren tot 2017. Daarom moeten er tot 2016 niet 22.500 banen extra komen, maar 20.500. 

De eerste beoordeling van het aantal nieuwe banen is eind 2015. Dan moeten 6.000 banen in de marktsector en 3.000 bij de overheid zijn gecreëerd. Is dat niet het geval, dan kan staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de quotumwet inzetten en boetes opleggen aan bedrijven die niet genoeg mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben.