Home > Over Dariuz > Over de Dariuz methodiek

Over de Dariuz methodiek

Wij hebben de meest gestelde vragen en antwoorden omtrent onze methodiek en organisatie voor u op een rijtje gezet. De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

 • Dariuz Works® methodiek
 • Visie op duurzame uitstroom/optimale participatie
 • Dariuz Works® voor mijn organisatie
 • Dariuz Works® training en certificering 
 • Dariuz Works® vragenlijsten 
 • Privacy en beveiliging

Mocht u andere vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet contact op te nemen via info@dariuz.nlof 040 - 750 50 75.

De Dariuz Works® methodiek wordt door professionals van o.a. gemeenten en SW-organisaties ingezet om hun cliënten te begeleiden naar duurzaam (regulier) werk. De methodiek bestaat uit verschillende modules, die zowel separaat als integraal te gebruiken zijn. Bij separaat gebruik richt de professional zich op één van de fasen uit het participatieproces (de instroom-, doorstroom- of uitstroomfase) en bij integraal gebruik wordt het hele proces doorlopen. 

De methodiek maakt het voor de professional gemakkelijker om de regie te voeren over het re-integratieproces en een cliëntgerichte aanpak te hanteren. Afhankelijk van de module, kan de professional via de online applicatie een vragenlijst versturen naar de cliënt of deze zelf invullen. Op basis hiervan genereert de professional  een (advies)rapport, dat structuur biedt tijdens gesprekken met de cliënt. 

De Dariuz Works® methodiek bestaat uit de modules WegWijzer, Assessment, Loonwaardemeting en de extra functionaliteiten bestandsanalyse en benchmarking. Ook training en certificering maakt een belangrijk onderdeel uit van de methodiek.

De modules van Dariuz Works® staan niet op zichzelf, maar maken deel uit van een effectieve re-integratieketen. 

 

Dariuz Works® is ontwikkeld in samenwerking met onder meer TNO, Atlant Groep en LANDER groep. De Dariuz Works® methodiek is ontwikkeld vanuit de methoden voor waarderingsvraagstukken van deze organisaties. De wetenschappelijke basis ligt in de door TNO ontwikkelde instrumenten en vragenlijsten. 

In het proces zijn eerst relevante kenmerken van de cliënt in kaart gebracht en vervolgens is gekeken naar bestaande, gevalideerde vragenlijsten. Deze zijn opgenomen in de vragenlijsten van de verschillende modules. In de loop der jaren zijn meerdere keren statistische analysen uitgevoerd om de betrouwbaarheid en validiteit te toetsen. Op basis van deze analysen en feedback uit de praktijk zijn de vragenlijsten verder doorontwikkeld.

Lees de uitbreide wetenschappelijke onderbouwing van Dariuz Works®.

We zijn samen met TNO voortdurend bezig met het doorontwikkelen en verbeteren van onze modules. We maken daarbij gebruik van de ervaringen en feedback van de professionals, maar voeren ook statistische analysen uit om aanpassingen in de vragenlijsten en/of rekenregels onderbouwd te kunnen doorvoeren. We gebruiken hiervoor de Dariuz Works® dataset die inmiddels gevuld is met ruim 100.000 Wegwijzers, diagnosen, assessments en loonwaardemetingen. Ook gaan wij samenwerkingen aan met organisaties die een toegevoegde waarde leveren aan onze methodiek.

Dariuz Works® is specifiek ontwikkeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals WWB- en Wsw-geïndiceerden, Wajongeren, mensen in een traject voor re-integratie 1e en 2e spoor en leerlingen uit het praktijkonderwijs. 

De klantmanager is regievoerder over het re-integratietraject van zijn of haar cliënten. Hij/zij heeft daarbij een begeleidende, controlerende en sturende rol. Dariuz Works® ondersteunt de klantmanager om deze rol zo goed mogelijk uit te voeren, door handvatten te bieden voor methodisch handelen en betrouwbaar inzicht te verschaffen in relevante kenmerken van de cliënt. Voor de cliënt zelf is ook een belangrijke rol weggelegd in dit proces, het gaat niet over de cliënt, maar het gebeurt met de cliënt. 

Methodisch handelen is een vorm van procesbesturing, met als doel het proces op een beheerste, gestructureerde en gecontroleerde manier te laten verlopen en de kwaliteit te verbeteren en te waarborgen. Tegelijkertijd is methodisch handelen een mentaliteit, een proces van bewust worden. 

Methodisch handelen bestaat uit een viertal kenmerken. Door een samenspel van professional en Dariuz Works®, wordt invulling gegeven aan elk van deze kenmerken: 
•    Doelgericht handelen: gericht op het bereiken van een vooraf bepaald doel, dat door de professional geformuleerd wordt. Het doel is concreet en haalbaar. Bijvoorbeeld: over één jaar is de cliënt regulier, ongesubsidieerd aan het werk. 
•    Systematisch handelen: werken volgens een vast stappenplan. Bij alle modules van Dariuz Works® doorloop je altijd dezelfde stappen, in dezelfde volgorde.  
•    Procesmatig handelen: de ene handeling schept de voorwaarden voor het succesvol uitvoeren van de volgende handeling. Bijvoorbeeld: de manier waarop de voorbereidingsfase van de WegWijzer wordt uitgevoerd, heeft invloed op hoe de cliënt de vragenlijst invult. Dit heeft weer gevolgen voor het werkblad en de manier waarop het gesprek verloopt. Wanneer een stap wordt overgeslagen, verandert het proces drastisch en daarmee ook het resultaat. 
•    Bewust handelen: de professional weet wat hij doet en welk doel hij voor ogen heeft. Daardoor is hij in staat om kritisch en bewust te kijken naar het eigen handelen. Hij beschikt over de juiste informatie en middelen om het proces effectief en efficiënt in te richten en zo nodig bij te sturen. Door bewust te zijn van de aanpassingen die je maakt, kun je weer leren voor een volgende casus.  

Om de professional het methodisch handelen met Dariuz Works® eigen te maken wordt hier tijdens de Dariuz Works® training veel aandacht aan besteed. Dit resulteert in de praktijk in relevante inzichten en efficiënte werkprocessen, die leiden tot duurzame plaatsing van cliënten.

Dariuz heeft een heldere visie ten aanzien van het realiseren van duurzame uitstroom/optimale participatie. Om zoveel mogelijk mensen duurzaam aan het werk te krijgen (dus geen quick wins, maar blijvende effecten) is het belangrijk om drie pijlers stevig neer te zetten:

Pijler 1: inzicht

Optimale en duurzame participatie is alleen mogelijk met de juiste en betrouwbare informatie. Het sleutelwoord daarbij is inzicht. In de keten van instroom, doorstroom en uitstroom is inzicht op drie gebieden belangrijk voor sociale diensten:
1.    Inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de individuele cliënt
2.    Inzicht in de kenmerken van (sub)populaties 
3.    Inzicht in het handelen van de uitvoering

Pijler 2: effectieve en efficiënte processen
Effectieve en efficiënte  werkprocessen worden bereikt als professionals op een doelgerichte manier hun taken uitvoeren. Methodisch handelen speelt hierbij een belangrijke rol. Effectief en efficiënt handelen is ook het maken van slimme keuzes op welke doelgroepen je als organisatie je tijd en middelen investeert en voor welke groepen je partners inschakelt. 

Pijler 3: een resultaatgerichte werkgeversbenadering   
Zonder werkgevers die cliënten (al dan niet gesubsidieerd) in dienst nemen is er geen duurzame uitstroom. Een resultaatgerichte werkgeversbenadering is daarom cruciaal. Dit vereist een aanpak waarbij de vraag van de werkgever – in termen van competenties – centraal staat. Door de gewenste competenties te matchen met de competenties van medewerkers, ontstaan duurzame relaties.

Lees voor de volledige uitwerking van de pijlers het artikel van dr. Femke Bennenbroek: Hoe realiseer je als gemeente duurzame uitstroom?

Om duurzame uitstroom/optimale participatie te realiseren, is het belangrijk dat organisaties invulling en uitvoering geven aan de drie pijlers. De spil in dit proces is de professional. De Dariuz Works® methodiek ondersteunt hierbij op de volgende manier: 

Pijler 1: inzicht
Met Dariuz Works® worden in elke fase van het participatieproces de relevante kenmerken van de cliënt in kaart gebracht. Zo ontstaat de basis voor slimme (beleids)keuzes op cliënt-, bestands- en organisatieniveau.

Pijler 2: effectieve en efficiënte processen
Dariuz Works® levert een besparing in tijd en geld op. Door methodisch handelen brengt de professional uitsluitend de relevante kenmerken van de cliënt in kaart en is hij in staat het proces effectief en efficiënt in te richten. Op geaggregeerd niveau brengt Dariuz Works® in kaart waar binnen de organisatie én populatie de meeste winst te behalen is. 

Pijler 3: een resultaatgerichte werkgeversbenadering
Onze methodiek biedt de mogelijkheid om werkgevers intensiever te betrekken bij het re-integratieproces en in te spelen op hun vraag. Uitgangspunt hierbij is matching op basis van competenties, in plaats van diploma’s en werkervaring. 

Bekijk hier de schematische weergave.

De Dariuz Works® methodiek is toepasbaar in het volledige re-integratieproces van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt staat. Wij splitsen het re-integratieproces op in drie fasen: de instroom-, doorstroom en uitstroomfase. 

Instroomfase: Dariuz Works® WegWijzer of diagnose wordt ingezet om een eerste richting te bepalen in het kader van werk. Het laat zien wat het arbeidspotentieel van cliënten is en wat nodig is om dit potentieel te realiseren. 

Van instroom naar doorstroom of uitstroom: op basis van de uitkomsten kan de cliënt doorstromen naar een leerwerkomgeving/beschut werken of uitstromen naar regulier werk (eventueel met ondersteuning). 

Doorstroomfase: de cliënt is aan het werk binnen een leerwerkomgeving, Work First project of Wsw-dienstverband. Met Dariuz Works® assessment wordt betrouwbaar het gedrag op de werkplek in kaart gebracht en inzicht gegeven in o.a. het functioneren, de competenties, en ontwikkelpunten van de cliënt. De uitkomsten maken keuzes in verdere begeleiding en bemiddeling richting zo regulier mogelijk werk eenvoudig. 

Van doorstroom naar uitstroom: om de cliënt op de juiste plek aan het werk te krijgen, wordt ons matchingsinstrument Two ticks to match ingezet. De competenties die met Dariuz Works® assessment in kaart zijn gebracht worden afgezet tegen de vereiste competenties van de werkgever. Op basis hiervan kan een match gemaakt worden die goed aansluit bij de vraag van de werkgever. Met een duurzame arbeidsrelatie als resultaat. 

Uitstroomfase: de cliënt is actief binnen een reguliere werkomgeving. Met Dariuz Works® loonwaardemeting wordt beoordeeld of de werkgever recht heeft op een tegemoetkoming in de loonkosten. Ook wordt gekeken of en hoe de werkprestatie van de medewerker verder ontwikkeld kan worden. 

•    Dariuz Works® geeft betrouwbaar inzicht op individueel- en populatieniveau.
•    Met Dariuz Works® bespaart u tijd en geld; Dariuz Works® zorgt voor een effectievere en efficiëntere inrichting van het re-integratieproces.
•    Dariuz Works® faciliteert professionals om de uitvoering zelf te doen. Hiermee houdt hij/zij de regie in eigen hand.  

Op dit moment werken gemeenten, SW-organisaties, re-integratiebureaus, praktijkscholen en welzijnsinstellingen met Dariuz Works®. Een overzicht van deze organisaties vindt u op onze klantenpagina. 

Onze site https://login.dariuzworks.nl/ is beveiligd met een SSL. Dit betekent dat gegevens op een veilige manier uitgewisseld en verzonden kunnen worden.

 

Dariuz hecht zeer veel waarde aan de privacy van de cliënten. We hebben dan ook een groot aantal maatregelen genomen om de privacy te borgen.

De maatregelen in de applicatie:

 • De autorisatiestructuur borgt privacy:
  • Inlogcodes zijn uitsluitend voor gecertificeerde gebruikers;
  • Professionals kunnen alleen in dossiers van het project waarvoor ze geautoriseerd zijn;
  • Eenmalige inlogcodes voor cliënten en/of leidinggevenden verschaffen uitsluitend toegang tot de vragenlijst.
 • Server met database zeer goed beveiligd:
  • ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27001 en SAS 70 Level II gecertificeerd.

De maatregelen in onze werkwijze:

 • Demo’s en trainingen vinden plaats in een aparte omgeving (op een aparte server), met uitsluitend fictieve casuïstiek.
 • Dariuz Works® verwerkt uitsluitend die gegevens van cliënten voor wetenschappelijk onderzoek, waar de betrokken cliënt informed consent heeft gegeven;
 • Er wordt altijd anoniem en groepsgewijs gerapporteerd (dus niet herleidbaar naar een persoon).
 • Uitsluitend de medewerkers van Dariuz en de applicatiebouwer hebben toegang tot de database. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht (via arbeidsovereenkomst of een Non Agreement Agreement).